PAUTAN TAMBAHAN

Khamis, 13 Oktober 2016

Tanggungjawab Dalam Menerapkan Sistem Hukum Islam Menjadi Tanggungjawab Jamaah.


Jika seorang Muslim dihadapkan pada dua permasalahan, yaitu antara permasalahan dirinya sendiri dengan permasalahan umat, maka sudah seharusnya ia mendahulukan permasalahan yang dihadapi oleh umat. Sikap mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya pribadi merupakan sikap mulia dan termasuk ke dalam bentuk pemikiran yang bernilai tinggi. Sedemikian besar perhatian Islam terhadap permasalahan umat, Islam sampai menggolongkan orang yang tidak peduli dengan permasalahan umat sebagai orang yang tidak berguna, dan tidak tergolong ke dalam kelompok umat Muhammad. Rasulullah Saw:

Siapa saja yang bangun pagi, sementara ia hanya memberi perhatian kepada masalah dunianya, maka ia tidak berguna apa-apa di sisi Allah. Siapa saja yang tidak memperhatikan urusan kaum Muslim, maka ia tidaklah termasuk golongan mereka. [HR. ath-Thabrani daripada Abu Zar al-Ghifari].

Islam tidak pernah membiarkan salah seorang dari para penganutnya bebas dari tanggung jawab. Sebaliknya, Islam memberikan kepada mereka beban tanggung jawab yang sesuai dengan kapasitinya sebagai manusia, jika ia telah mencapai status akil baligh. Rasulullah Saw bersabda:

Ketahuilah, bahawa setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang lelaki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang wanita (isteri) adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang pelayan / hamba sahaya adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia bertanggung jawab atas kepe-mimpinannya. Ketahuilah, bahawa setiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing harus mempertanggungjawabkan kepemim-pinannya. [HR. al-Bukhari Muslim].

Tanggung jawab semacam ini, bisa semakin luas boleh pula semakin sempit, sesuai dengan keadaan yang dibebankan kepadanya. Jika orang yang menerima hukum taklif (beban hukum) boleh melakukannya sendiri, misalnya beban untuk menyara isteri dan anak-anaknya, atau memberi makan kepada jirannya yang kelaparan, atau menolong orang-orang yang menderita; maka beban tersebut menjadi tanggung jawab individu. Sebab, skop aktivitinya masih dalam jangkauan kemampuan seseorang untuk berbuat.

Tanggungjawab Individu, Umat, Dan Negara

Namun demikian, jika seorang individu tidak dapat menjalankannya, kecuali bersama-sama dengan jamaah kaum Muslim, atau hukum Islam telah membebankan suatu perkara kepada jamaah -misalnya saja mengemban dakwah Islam untuk menegakkan Khilafah Islamiyah dalam rangka menerapkan syariat Islam, atau melakukan koreksi (muhâsabah) terhadap penguasa, atau melaksanakan jihad fi sabilillah- dalam keadaan seperti ini, liputan tanggung jawabnya meluas hingga harus dipikul oleh jamaah kaum Muslim, atau oleh institusi negara (Khilafah Islamiyah).

Sebahagian besar daripada beban hukum yang telah diberikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya kepada kaum Muslim tidaklah merupakan tanggung jawab seorang individu Muslim. Bahkan, sebahagian besar sistem undang-undang Islam - dalam hal pelaksanaan praktisnya - dibebankan kepada negara sebagai pihak yang mengatur, memelihara, dan menjaga umat dalam menjalankan sistem undang-undang Islam. Siapa yang mampu mengatur pelaksanaan sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam, sistem ketenteraan Islam, sistem pendidikan Islam, sistem politik luar negeri Islam, sistem pemerintahan Islam, sistem kehakiman Islam, dan sebagainya? Tentu bukan individu Muslim, melainkan negara (penguasa dan seluruh kakitangan pemerintahannya).

Oleh kerana itu, tanggung jawab dalam melaksanakan sistem undang-undang Islam menjadi tanggung jawab jamaah (yaitu seluruh kaum Muslim dan penguasa), bukan tanggung jawab individu. Demikian pula dengan kewajiban kaum Muslim untuk mengemban dakwah Islam. Kewajiban ini bukan sahaja harus dijalankan oleh seorang individu Muslim, melainkan oleh seluruh kaum Muslim, termasuk negara (penguasa). Kewajiban ini sama-sama menimpa seorang Muslim yang faqih maupun yang awam, perempuan maupun lelaki, individu mahupun masyarakat dan negara.

Sasaran beban dakwah yang bukan sahaja merangkumi tanggung jawab individu tetapi juga menjadi tanaggung jawab jamaah dan bahkan negara (penguasa), sangat tampak dalam nash-nash berikut ini:

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal salih, dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk golongan kaum Muslim"? (Qs. Fushshilat [41]: 33).

Ayat di atas ditujukan kepada individu Muslim, siapa pun orangnya, untuk menjalankan aktiviti dakwah Islam.

Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jamaah) yang mengajak pada kebajikan (Islam), memerintahkan yang makruf, dan mencegah kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. (Qs. Ali-Imraan [3]: 104).

Ayat ini ditujukan kepada sekelompok kaum Muslim -sebagai sebuah jamaah- untuk menjalankan aktiviti dakwah Islam dan amar makruf nahi mungkar.

Dalam suatu hadis disebutkan demikian:

Rasulullah saw tidak pernah memerangi suatu kaum melainkan sesudah terlebih dulu menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. [HR. Ahmad, al-Hakim, dan ath-Thabrani].

Hadis ini menjelaskan kedudukan Rasulullah Saw sebagai kepala negara (penguasa) yang menjalankan aktiviti dakwah terlebih dulu (yaitu mengajak orang-orang kafir agar memeluk Islam atau bersedia tunduk di bawah kekuasaan Islam), sebelum -jika mereka menolak-melakukan jihad fi sabilillah untuk membuka dan mengubah Darul Kufur menjadi Darul Islam.

Walhasil, tanggung jawab umat Islam dalam mengemban dakwah dapat disimpulkan pada dua keadaan: (1) Jika kaum Muslim telah menjalankan sistem hukum Islam dan Daulah Islam telah berdiri berdasarkan akidah Islam, maka mereka wajib menyampaikan dakwah Islam kepada orang-orang kafir yang ada di pelbagai negara. (2) Jika kaum Muslim belum dapat menjalankan sistem hukum Islam secara total, dan Daulah Islam belum tegak, maka kewajiban yang utama atas kaum Muslim adalah mengemban dakwah Islam dalam rangka melanjutkan kehidupan Islam yang telah lenyap, yaitu dengan jalan mendirikan Daulah Islam yang berdiri berasaskan akidah Islam dan yang akan melaksanakan sistem hukum Islam secara total.

Bahaya yang Mengancam Eksistensi Kaum Muslim

Pada masa ini, kaum Muslim berada dalam lingkungan masyarakat yang menganut berbagai pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran Islam. Bahaya-bahaya yang mengancam tubuh kaum Muslim berasal dari luar (luaran) maupun berasal dari dalam (internal) kaum Muslim. Bahaya-bahaya itu antara lain:

A. Bahaya luaran, termasuk: (1) Berkembangnya pemikiran-pemikiran yang berasal dari peradaban Barat yang menekankan doktrin pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme). (2) Pemikiran Komunisme atau Sosialisme yang menolak adanya unsur agama dan mengatakan bahawa agama adalah candu yang membahayakan masyarakat. (3) Pemikiran-pemikiran lain yang membahayakan aqidah Islam dan syariatnya yang berasal dari Barat seperti: nasionalisme, demokrasi, pluralisme, liberalisme, dan yang sejenisnya.

B. Bahaya dalaman, termasuk muncul dan berkembangnya gerakan-gerakan penghancur seperti Ahmadiyah, Baha'iyah, aliran kebatinan, inkarus sunnah, freemasonry, ideologi Dunia Ketiga (yang dikembangkan oleh Gaddafi di Libya), dan sebagainya.

Semua itu muncul sebagai akibat dari serangan pemikiran (ghazw al-fikr) yang dilontarkan oleh Dunia Barat yang kafir kepada kaum Muslim. Di samping itu, serangan-serangan dalam wujud manuver politik, ekonomi, sehingga tentera terus melanda negeri-negeri kaum Muslim hingga saat ini; tanpa dapat dibendung lagi oleh kaum Muslim. Selain itu, identiti kaum Muslim yang mempunyai standard pemikiran yang merujuk pada akidahnya yang jernih dan syariatnya yang agung lambat laun lenyap; peranannya digantikan oleh akal, faktor kemaslahatan, adat istiadat, tradisi, bahkan hawa nafsu semata. Mereka tidak lagi menjadikan halal-haram sebagai tolok ukurnya.

Jika hal ini dibiarkan, sementara kaum Muslim melepas tanggung jawabnya dan tidak peduli dengan keadaan yang melanda mereka, maka kehancuran umat ini hanya soal waktu.

Tanggung Jawab Kaum Muslim Saat Ini

Dalam rangka merealisasikan penubuhan Negara Khilafah -yang akan menjamin dilanjutkannya kembali kehidupan Islam, melaksanakan seluruh sistem hukum Islam secara total, serta mengemban dakwah Islam ke luar negeri dengan jalan dakwah dan jihad- maka harus ada pertarungan pemikiran (ash-shira 'al-Fikri) untuk menghancurkan dan melenyapkan seluruh pemikiran kufur yang betolak belakang dengan akidah dan syariat Islam. Tujuannya adalah agar kaum Muslim dapat mencari kembali pemikiran-pemikiran Islam yang mampu mengatasi seluruh permasalahan kehidupan manusia, sekaligus mencampakkan seluruh bentuk pemikiran kufur yang bertentangan dengan Islam dan nyata-nyata telah menjadi standard sebahagian besar kaum Muslim di seluruh dunia.

Pertarungan pemikiran dilakukan dengan cara mengungkap kerosakan, kekeliruan, kelemahan, dan ketidakupayaan pemikiran-pemikiran kufur tersebut, yang memang tidak layak dijadikan tolok ukur bagi kaum Muslim dalam menyelesaikan permasalahan kehidupannya. Dalam masa yang sama, harus dijelaskan keagungan pemikiran Islam, terutama sebagai pemikiran praktikal yang layak dijadikan satu-satunya kayu pengukur bagi seluruh umat manusia.

Di samping itu, hal ini memerlukan perjuangan politik (al-kifah as-siyasi) yang sungguh-sungguh dari segenap kaum Muslim. Dengan itu, matlamat utamanya, iaitu melanjutkan kembali kehidupan Islam, boleh tercapai. Perjuangan politik tersebut dilakukan dengan jalan:

1. mendedahkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh negara-negara imperialis, termasuk tindakan-tindakan jenayah dan persekongkolan jahat mereka terhadap kaum Muslim.

2. Menjelaskan berbagai bahaya kecurangan politik yang diterapkan secara paksa atas negeri-negeri kaum Muslim.

3. Mengungkap hakikat oknum-oknum penguasa yang menjadi antek-antek musuh-musuh Islam dan kaum Muslim.

4. Menjelaskan hakikat tokoh-tokoh politik yang menentang Islam dan bersikap munafik, baik yang berasal dari kalangan parti-parti politik, pegawai kerajaan, ataupun intelektual Muslim yang selalu menyesatkan kaum Muslim, memutarbelitkan fakta, dan mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan.

5. Menjatuhkan martabat kepimpinan beserta peribadi para tokoh yang aktivitinya hanya menyesatkan umat Islam.

Dalam menjalankan aktiviti pergelutan pemikiran dan perjuangan politik ini (ash-shira 'al-Fikri wa al-Kifah as-siyasi) ini, kaum Muslim tidak dibenarkan bermanis muka terhadap musuh-musuh Islam dan seluruh kaki tangan mereka. Allah SWT telah melarang Rasulullah Saw bersikap lemah lembut dan bermanis muka terhadap musuh-musuh Islam. Allah SWT berfirman:

Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak (pula) kepadamu. (Qs. Al-Qalam [68]: 8-9).

Perjuangan politik harus terus dilakukan hingga para penguasa bersedia tunduk kepada Islam, sekaligus rela meninggalkan kezaliman, pengkhianatan, dan persekongkolan dengan musuh-musuh Islam. Aktiviti perjuangan politik ini mesti terus dilakukan walaupun menghadapi pelbagai cabaran, kesulitan, dan bahaya yang boleh mengorbankan harta maupun jiwa.

Tanpa kesedaran politik, pertarungan pemikiran, dan perjuangan politik, maka para pengembang dakwah Islam tidak akan menyedari permasalahan umat yang sebenarnya. Artinya, mereka tidak akan menjumpai jalan keluar daripada masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Mereka juga pasti tidak akan mampu mengatur dan memelihara urusan-urusan umat, jika (pada suatu saat)roda pemerintahan dipindahkan dan diberikan kepada mereka.

Dengan demikian, selama seorang pengemban dakwah tidak berusaha mengembangkan pemikiran-pemikiran Islamnya yang jernih serta berusaha mempunyai kesedaran politik yang tinggi dengan manjalankan aktiviti pergelutan pemikiran dan perjuangan politik, maka tidak mungkin ia menjadi pemimpin umat. Ia hanya mampu menjadi seorang pengajar, khatib, syaikh, dan sebagainya.

Selasa, 11 Oktober 2016

Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian mereka orang-orang yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi.


Orang-orang yang berpendapat bahwa setiap prinsip manapun yang dikenal umat manusia dalam sejarahnya yang panjang, mungkin untuk berjuang menentang segala macam keaniayaan, sebagaimana perjuangan yang telah dilakukan Islam, atau dapat berdiri di samping orang-orang yang teraniaya semuanya sebagaimana yang telah dilakukan Islam, atau dapat berteriak di depan muka para tiran dan diktator-diktator yang sombong sebagaimana yang telah dilakukan oleh Islam, maka orang yang berpendapat begini amat tersalah, atau amat tergoda, atau amat tidak mengerti akan Islam.

Orang yang berpendapat bahwa mereka itu orang Islam, tetapi mereka tidak berjuang menentang keaniayaan dengan segala bentuknya, tidak mempertahankan orang-orang yang teraniaya dengan sebaik-baiknya dan tidak berteriak di depan muka para tiran dan diktator. Orang yang berpendapat seperti ini amat tersalah sekali, atau mereka itu amat munafik, atau amat tidak mengerti akan Islam.

Inti Islam itu adalah gerakan pembebasan. Mulai dari hati nurani setiap individu dan berakhir di samudera kelompok manusia. Islam tidak pernah menghidupkan sebuah hati, kemudian hati itu dibiarkannya menyerah tunduk kepada suatu kekuasaan di atas permukaan bumi, selain daripada kekuasaan Tuhan Yang Satu dan Maha Perkasa. Islam tidak pernah membangkitkan sebuah hati, lalu dibiarkannya hati itu sabar tidak bergerak dalam menghadapi keaniayaan dalam segala macam bentuknya, baik keaniayaan ini terjadi terhadap dirinya, atau terjadi terhadap sekelompok manusia di bagian dunia manapun, dan di bawah penguasa manapun juga.

Jika anda melihat keaniayaan terjadi, bila anda mendengar orang-orang yang teraniaya menjerit, lalu anda tidak menemui umat Islam ada di sana untuk menentang ketidakadilan itu, menghancurkan orang yang aniaya itu, maka Anda boleh langsung curiga apakah umat Islam itu ada atau tidak. Tidak mungkin hati-hati yang menyandang Islam sebagai aqidahnya, akan rela untuk menerima ketidakadilan sebagai sistemnya, atau rela dengan penjara sebagai hukumnya.

Masalahnya, Islam itu ada atau tidak ada. Kalau Islam itu ada maka ini berarti perjuangan yang tidak akan henti-hentinya, jihad yang tidak ada putus-putusnya, mencari syahid demi untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan persamaan. Kalau Islam tidak ada, maka di waktu itu yang terdengar adalah bisikan do’a-do’a, bunyi tasbih yang dipegang di tangan, jimat-jimat dengan do’a perlindungan, berserah diri dengan harapan langit akan menghujankan rezeki dan kebaikan ke atas bumi, menghujankan kemerdekaan dan keadilan. Langit tidak pernah menghujankan hal-hal seperti ini. Tuhan tidak akan menolong suatu kelompok manusia yang tidak mau menolong diri sendiri, orang yang tidak percaya kepada keluarganya sendiri, dan tidak menjalankan hukum Tuhan tentang jihad dan perjuangan:

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa, sampai bangsa itu mengubah nasibnya sendiri.” (QS. Ar-Rad [13] : 11)

Islam adalah aqidah revolusioner yang aktif. Artinya kalau ia menyentuh hati manusia dengan cara yang benar, maka dalam hati itu akan terjadi suatu revolusi: revolusi dalam konsepsi, revolusi dalam perasaan, revolusi dalam cara menjalani kehidupan, dan hubungan individu dan kelompok. Revolusi yang berdasarkan persamaan mutlak antara seluruh umat manusia. Seorang tidak lebih baik dari yang lainnya selain dengan taqwa. Berdasarkan kehormatan manusia, yang tidak meninggalkan seorang makhluk pun di atas dunia, tidak suatu kejadian pun, dan tidak suatu nilai pun. Revolusi itu berdasarkan keadilan mutlak, yang tidak dapat membiarkan ketidakadilan dari siapa pun juga, dan tidak dapat merelakan ketidakadilan terhadap siapa pun juga. Baru saja manusia merasakan kehangatan aqidah ini, ia akan maju ke depan untuk merealisasikannya dalam alam nyata dengan seluruh jiwanya. Ia tidak tahan untuk bersabar, untuk tinggal diam, untuk tenang-tenang saja, sampai ia benar-benar telah menyelesaikan realisasinya di alam nyata. Inilah pengertiannya bahwa Islam itu suatu aqidah revolusioner yang aktif-dinamis.

Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian mereka orang-orang yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi. Kalimat Allah di atas bumi ini tidak akan dapat tertegak, selain jika ketidakadilan dan keaniayaan telah dihilangkan darinya sampai seluruh manusia itu memperoleh persamaan seperti gigi sisir, di mana tidak ada salah seorang pun yang lebih dari orang lain selain karena ketaqwaan.

Orang-orang yang melihat ketidakadilan di sepanjang jalan, dan bertemu dengan kesewenang-wenangan di setiap saat, dan mereka tidak menggerakkan tangan maupun lidah, padahal mereka itu mampu untuk menggerakkan tangan dan lidah. Mereka ini adalah orang-orang yang hatinya tidak digugat oleh Islam. Jika hatinya tergugat oleh Islam tentulah mereka akan berubah menjadi para mujahidin yang berjuang mulai dari saat api yang suci itu menyentuh hati-hati yang rasional dan menyalakannya, dan mendorongnya dengan dorongan yang kuat ke medan perjuangan.

Seandainya jiwa nasionalisme mampu mendorong kita sekarang ini untuk berjuang menentang penjajahan yang dibenci itu, seandainya jiwa kemasyarakatan mampu mendorong kita hari ini untuk berjuang menentang kaum feudal yang tidak berbudi dan kapitalisme yang memeras, seandainya jiwa kebebasan individu mampu untuk mendorong kita sekarang ini untuk berjuang menentang diktator yang melampaui batas dan ketidakadilan yang congkak, maka jiwa Islam mengumpulkan penjajahan, feudalisme dan kediktatoran di bawah sebuah nama, yaitu: ketidakadilan. Jiwa Islam mendorong kita semua untuk memerangi segalanya itu, tanpa pikir-pikir dan tanpa ragu-ragu, tanpa pembicaraan lagi dan tanpa dibeda-bedakan lagi. Itulah salah satu ciri Islam yang besar di bidang perjuangan manusia untuk menegakkan kemerdekaan, keadilan dan kehormatan.

Seorang muslim yang telah merasakan jiwa Islam dengan hatinya, tidak mungkin akan memberikan pertolongan kepada pihak penjajah, atau memberikan bantuan kepada mereka, atau berdamai dengan mereka sehari pun, atau berhenti berjuang melawan mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Pertama-tama ia akan menjadi pengkhianat bagi agamanya, sebelum menjadi pengkhianat terhadap tanah airnya, terhadap bangsanya dan terhadap kehormatan dirinya. Setiap orang yang tidak merasakan adanya rasa permusuhan dan kebencian terhadap kaum penjajah dan tidak melakukan perjuangan menentang mereka sekuat tenaga, adalah pengkhianat. Lalu bagaimana dengan orang yang mengadakan perjanjian persahabatan dengan mereka? Bagaimana dengan orang yang mengadakan persekutuan abadi dengan mereka? Bagaimana dengan orang yang memberikan bantuan kepada mereka baik di zaman damai maupun di zaman perang? Bagaimana dengan orang yang membantu mereka dengan makanan sedangkan bangsanya sendiri kelaparan? Bagaimana dengan orang yang melindungi dan menutup-nutupi mereka?

Seorang muslim yang merasakan jiwa Islam dengan hatinya tidak mungkin akan membiarkan kaum feudal yang tidak bermoral dan kaum beruang yang menindas itu berada dalam keamanan dan ketenteraman. Ia akan memberitahukan perbuatan mereka yang tidak punya rasa malu. Ia akan menjelaskan kejelekan-kejelekan mereka. Ia akan berteriak di depan muka mereka yang tidak bermalu itu. Ia akan berjuang menentang mereka dengan tangan, dengan lidah dan dengan hati, dengan segala cara yang dapat dilakukannya. Setiap hari yang dilaluinya tanpa perjuangan, setiap saat yang dilaluinya tanpa pergelutan, dan setiap detik yang dilaluinya tanpa karya nyata, dianggapnya sebagai dosa yang menggoncang hati nuraninya, sebagai kesalahan yang membebani perasaannya, sebagai suatu perbuatan kriminil yang hanya dapat dihapuskan dengan perjuangan penuh dorongan, penuh kehangatan, penuh tolakan.

Setiap muslim yang merasakan Islam dengan hatinya tidak akan mungkin membiarkan diktator yang aniaya serta penguasa zalim yang tidak bermalu bergerak di atas permukaan bumi, menjadikan manusia budak beliannya, padahal tiap-tiap manusia dilahirkan oleh ibunya sebagai orang yang merdeka. Tetapi orang Islam itu akan maju ke depan dengan jiwa dan hartanya, untuk memperkenankan seruan Tuhannya yang menciptakannya dan memberi rezeki kepadanya:

“Kenapa kamu tidak berjuang di jalan Allah dan untuk kepentingan orang-orang yang tertindas, yang terdiri dari laki-laki, wanita dan anak-anak kecil, yang berkata, ‘Wahai Tuhan Kami! Keluarkanlah kami dari negara yang penduduknya aniaya ini. Berikanlah kepada kami seorang penolong dari sisi-Mu. Berikanlah kepada kami seorang pembantu dan sisi-Mu’.” (QS. An-Nisa’ [4] : 75)

Jadilah seorang Islam. Ini telah cukup untuk mendorongmu berjuang menentang penjajahan dengan berani, mati-matian, penuh pengorbanan dan kepahlawanan. Kalau Anda tidak dapat melakukannya, cobalah periksa hatimu. Barangkali hati itu telah tertipu tentang hakekat imanmu. Kalau tidak begitu, alangkah sabarnya Anda, karena tidak berjuang menentang penjajahan.

Jadilah seorang Islam. Ini saja telah cukup untuk mendorong anda berjuang melawan segala bentuk ketidakadilan sosial, suatu perjuangan yang dilakukan dengan terus-terang, penuh semangat, penuh dorongan. Kalau Anda tidak melakukan hal ini, cobalah periksa hatimu. Mungkin hati itu telah tertipu tentang hakekat imanmu. Kalau tidak begitu, kenapa Anda menjadi demikian teganya untuk tidak berjuang melawan pencaplokan hak?

Jadilah seorang Islam. Ini saja telah cukup untuk mendorong maju ke depan, berjuang melawan ketidakadilan, dengan tekad yang teguh tanpa memperdulikan kekuatan-kekuatan lawan yang hanya berupa kekuatan lalat, tetapi oleh orang-orang lemah dikira merupakan halangan besar. Kalau Anda tidak melakukan hal ini, cobalah periksa hatimu, mungkin ia telah tertipu tentang hakekat imanmu. Kalau tidak begitu, kenapa Anda menjadi demikian sabarnya dan teganya untuk tidak berjuang menentang ketidakadilan?

Semua prinsip yang terdapat di atas dunia ini, semua jalan pemikiran yang terdapat di atas dunia ini, akan mengambil jalan yang berada-beda, masing-masingnya mencari bidangnya sendiri-sendiri, untuk merealisasikan keadilan, kebenaran dan kemerdekaan. Tetapi Islam berjuang di segala bidang itu. Ia mencakup seluruh gerakan pembebasan. Ia menggerakkan seluruh pejuang.

Kalau orang-orang yang mempunyai prinsip dan jalan pemikiran mendasarkan kekuatannya kepada kekuatan dunia yang cepat hilang, Islam mendasarkan kekuatannya kepada kekuatan azali dan abadi. Orang orang Islam melakukan perjuangan dengan hati yang penuh rindu untuk mencapai syahid di bumi, agar ia beroleh kehidupan di langit:

“Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman, dengan janji bahwa mereka itu akan mendapat surga. Mereka berjuang di jalan Allah. Mereka membunuh dan terbunuh. Ini adalah suatu janji yang benar yang terdapat dalam Taurat, Injil dan Al-Qur’an. Dan siapakah yang lebih memenuhi janji dari Allah?” (QS. At-Taubah [9] : 111)

Ahad, 2 Oktober 2016

Pembunuh Sayyidina Husain Adalah Syiah Kufah


Oleh: Maulana Muhammad Asri Yusoff

Seorang tokoh Islam yang terkenal di Pakistan, Maulana Ali Ahmad Abbasi menulis di dalam bukunya “Hazrat Mu’aawiah Ki Siasi Zindagi” bahwa di dalam sejarah Islam, ada dua orang yang sungguh kontroversial. Seorang di antaranya adalah Amirul Mukminin Yazid yang makin lama makin dimusnahkan image-nya walaupun semasa hayatnya beliau diterima baik oleh tokoh-tokoh utama di zaman itu. Seorang lagi ialah Manshur Al Hallaj. Di zamannya dia telah dihukum sebagai mulhid, zindiq, dan salah seorang dari golongan Qaramithah oleh masyarakat Islam yang membawanya disalib. Amirul Mukminin Al Muqtadir Billah telah menghukumnya murtad berdasarkan fatwa seluruh ulama dan fuqaha’ yang hidup pada waktu itu, tetapi image-nya semakin cerah tahun demi tahun sehingga akhirnya telah dianggap sebagai salah seorang ‘Aulia Illah’.

Bagaimanapun, semua ini adalah permainan khayalan dan fantasi manusia yang jauh dari berpijak di bumi yang nyata. Semua ini adalah akibat dari tidak menghargai dan memberikan penilaian yang sewajarnya kepada pendapat orang-orang pada zaman mereka masing-masing.

Pendapat tokoh-tokoh dari kalangan sabahat dan tabi’in yang sezaman dengan Yazid, berdasarkan riwayat-riwayat yang muktabar dan sangat kuat kedudukannya, menjelaskan kepada kita bahwa Yazid adalah seorang anak muda yang bertaqwa, alim, budiman, shalih, dan pemimpin ummah yang sah dan disepakati kepemimpinannya. Baladzuri umpamanya dalam “Ansabu Al Asyraf” mengatakan bahwa, “Bila Yazid dilantik menjadi khalifah maka Abdullah bin Abbas, seorang tokoh dari Ahlul Bait berkata: “Sesungguhnya anaknya Yazid adalah dari keluarga yang shalih. Oleh karena itu, tetaplah kamu berada di tempat-tempat duduk kamu dan berilah ketaatan dan bai’at kamu kepadanya” (Ansabu Al Asyraf, jilid 4, halaman 4).

Sejarawan Baladzuri adalah di antara ahli sejarah yang setia kepada para Khulafa Al Abbasiyah. Beliau telah mengemukakan kata-kata Ibnu Abbas ini di hadapan mereka dan menyebutkan pula sebelum nama Yazid sebutan ‘Amirul Mukminin’.

Abdullah Ibnu Umar yang dianggap sebagai orang tua di kalangan sahabat pada masa itu pun bersikap tegas terhadap orang-orang yang menyokong pemberontakan yang dipimpin oleh Ibnu Zubair terhadap kerajaan Yazid, dan sikap yang ini disebutkan di dalam Shahih Bukhari bahwa, bila penduduk Madinah membatalkan bai’at mereka terhadap Yazid bin Muawiyah maka Ibnu Umar mengumpulkan anak pinak dan sanak saudaranya lalu berkata,

“Saya pernah mendengar Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Akan dipancangkan bendera untuk setiap orang yang curang (membatalkan bai’atnya) pada hari kiamat. Sesungguhnya kita telah berbai’at kepadanya dengan nama Allah dan RasulNya. Sesungguhnya saya tidak mengetahui kecurangan yang lebih besar dibandingkan kita berbai’at kepada seseorang dengan nama Allah dan RasulNya, kemudian kita bangkit pula memeranginya. Kalau saya tahu ada siapa saja dari kamu membatalkan bai’at kepadanya, dan turut serta di dalam pemberontakan ini, maka terputuslah hubungan di antaraku dengannya.” (Shahih Bukhari – Kitabu Al Fitan)

Sebenarnya jika dikaji sejarah permulaan Islam, kita dapati pembunuhan Sayyidina Husain di zaman pemerintahan Yazid-lah yang merupakan fakta terpenting mendorong segala fitnah dan keaiban yang dikaitkan dengan Yazid tidak mudah ditolak oleh generasi kemudian. Hakikat inilah yang mendorong lebih banyak cerita-cerita palsu tentang Yazid yang diada-adakan oleh musuh-musuh Islam. Tentu saja, orang yang membunuh menantu Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam yang tersayang- dibelai oleh Rasulullah dengan penuh kasih sayang semasa hayatnya kemudian dijunjung pula dengan menyebutkan kelebihan dan keutamaan-keutamaannya di dalam hadits-hadits Baginda- tidak akan dipandang sebagai seorang yang berperi kemanusiaan apalagi untuk mengatakannya seorang shalih, budiman, bertaqwa, dan pemimpin umat Islam.

Karena itulah cerita-cerita seperti Yazid sering kali minum arak, seorang yang suka berfoya-foya, suka mendengar musik, dan menghabiskan waktu dengan penari-penari, begitu juga beliau adalah orang terlalu rendah jiwanya sehingga suka bermain dengan monyet dan kera, terlalu mudah diterima oleh umat Islam kemudian.

Tetapi soalnya, benarkah Yazid membunuh Sayyidina Husain? Atau benarkah Yazid memerintahkan supaya Sayyidina Husain dibunuh di Karbala?

Selagi tidak dapat ditentukan siapakah pembunuh Sayyidina Husain yang sebenarnya dan terus diucapkan, “Yazid-lah pembunuhnya,” tanpa soal selidik yang mendalam dan teliti, maka selama itulah nama Yazid akan terus tercemar dan dia akan dipandang sebagai manusia yang paling malang. Tetapi bagaimana jika yang membunuh Sayyidina Husain itu bukan Yazid? Kemanakah pula akan kita bawa segala tuduhan-tuduhan liar, fitnah, dan caci maki yang selama ini telah kita sandarkan pada Yazid itu?

Jika kita seorang yang cintakan keadilan, berlapang dada, sudah tentu kita akan berusaha untuk membincangkan segala keburukan yang dihubungkan kepada Yazid selama ini dan kita pindahkannya ke halaman rumah pembunuh- pembunuh Sayyidina Husain yang sebenarnya. Apalagi jika kita seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah tentu dengan dengan adanya bukti-bukti yang kuat dan kukuh dari sumber-sumber rujukan muktabar dan berdasarkan prinsip-prinsip aqidah yang diterima di kalangan Ahlus Sunnah, kita akan terdorong untuk membersihkan Yazid daripada segala tuduhan dan meletakkannya ditempat yang istimewa dan selayak dengannya di dalam rentetan sejarah awal Islam.

Sekarang marilah kita pergi ke tengah-tengah medan penyelidikan tentang pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala bersama-sama dengan sekian banyak anggota keluarganya.


Pembunuh Sayyidina Husain Adalah Syiah Kufah

Terlebih dahulu kita akan menyatakan dakwaan kita secara terus terang dan terbuka bahwa pembunuh Sayyidina Husain yang sebenarnya bukanlah Yazid, tetapi adalah golongan Syiah Kufah.

Dakwaan ini berdasarkan beberapa fakta dan bukti-bukti daripada sumber-sumber rujukan sejarah yang muktabar. Kita akan membahagi-bahagikan bukti-bukti yang akan dikemukakan nanti kepada dua bagian :

Bukti-bukti utama
Bukti-bukti pendukung

I. Bukti-bukti Utama

Dengan adanya bukti-bukti utama ini, tiada mahkamah pengadilan yang dibangun untuk mencari kebenaran dan mendapatkan keadilan akan memutuskan Yazid sebagai terdakwa dan sebagai penjahat yang bertanggungjawab di dalam pembunuhan Sayyidina Husain. Bahkan Yazid akan dilepaskan dengan penuh penghormatan dan akan terbongkarlah rahasia yang selama ini menutupi pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain yang sebenarnya di Karbala.

Bukti pertamanya ialah pengakuan Syiah Kufah sendiri bahwa merekalah yang membunuh Sayyidina Husain. Golongan Syiah Kufah yang mengaku telah membunuh Sayyidina Husain itu kemudian muncul sebagai golongan “At Tawwaabun” yang konon menyesali tindakan mereka membunuh Sayyidina Husain. Sebagai cara bertaubat, mereka telah berbunuh-bunuhan sesama mereka seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebagai pernyataan taubatnya kepada Allah karena kesalahan mereka menyembah anak lembu sepeninggalan Nabi Musa ke Thur Sina.

Air mata darah yang dicurahkan oleh golongan “At Tawaabun” itu masih kelihatan dengan jelas pada lembaran sejarah dan tetap tidak hilang walaupun coba dihapuskan oleh mereka dengan beribu-ribu cara.

Pengakuan Syiah pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain ini diabadikan oleh ulama-ulama Syiah yang merupakan tunggak dalam agama mereka seperti Baqir Majlisi, Nurullah Syustri, dan lain-lain di dalam buku mereka masing-masing. Baqir Majlisi menulis :

“Sekumpulan orang-orang Kufah terkejut oleh satu suara ghaib. Maka berkatalah mereka, “Demi Tuhan! Apa yang telah kita lakukan ini tak pernah dilakukan oleh orang lain. Kita telah membunuh “Penghulu Pemuda Ahli Surga” karena Ibnu Ziad anak haram itu. Di sini mereka mengadakan janji setia di antara sesama mereka untuk memberontak terhadap Ibnu Ziad tetapi tidak berguna apa-apa.” (Jilaau Al ‘Uyun, halaman 430)

Qadhi Nurullah Syustri pula menulis di dalam bukunya Majalisu Al Mu’minin bahwa setelah sekian lama (lebih kurang 4 atau 5 tahun) Sayyidina Husain terbunuh, ketua orang-orang Syiah mengumpulkan orang-orang Syiah dan berkata,

“Kita telah memanggil Sayyidina Husain dengan memberikan janji akan taat setia kepadanya, kemudian kita berlaku curang dengan membunuhnya. Kesalahan kita sebesar ini tidak akan diampuni kecuali kita berbunuh-bunuhan sesama kita.” Dengan itu berkumpullah sekian banyak orang Syiah di tepi Sungai Furat sambil mereka membaca ayat yang bermaksud, “Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu.” (Al Baqarah: 54). Kemudian mereka berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Inilah golongan yang dikenali dalam sejarah Islam dengan gelar “At Tawaabun.”

Sejarah tidak lupa dan tidak akan melupakan peranan Syits bin Rab’i di dalam pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala. Tahukah Anda siapa itu Syits bin Rab’i? Dia adalah seorang Syiah tulen, pernah menjadi duta pada Sayyidina Ali di dalam peperangan Shiffin, senantiasa bersama Sayyidina Husain. Dialah juga yang menjemput Sayyidina Husain ke Kufah untuk mencetuskan pemberontakan terhadap pemerintahan pimpinan Yazid, tetapi apakah yang telah dilakukan olehnya?

Sejarah memaparkan bahwa dialah yang mengepalai 4.000 orang bala tentera untuk menentang Sayyidina Husain dan dialah orang yang mula-mula turun dari kudanya untuk memenggal kepala Sayyidina Husain. (Jilaau Al Uyun dan Khulashatu Al Mashaaib, halaman 37)

Adakah masih ada orang yang ragu-ragu tentang Syiah-nya Syits bin Rab’i dan tidakkah orang yang menceritakan perkara ini ialah Mullah Baqir Majlisi, seorang tokoh Syiah terkenal? Secara tidak langsung ia bermakna pengakuan dari pihak Syiah sendiri tentang pembunuhan itu.

Lihatlah pula kepada Qais bin Asy’ats, ipar Sayyidina Husain, yang tidak diragui tentang Syiahnya tetapi apa kata sejarah tentangnya? Bukankah sejarah menjelaskan kepada kita bahwa itulah orang yang merampas selimut Sayyidina Husain dari tubuhnya selepas selesai pertempuran? (Khulashatu Al Mashaaib, halaman 192)

Selain dari pengakuan mereka sendiri yang membuktikan merekalah sebenarnya pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain, pernyataan saksi-saksi yang turut serta di dalam rombongan Sayyidina Husain sebagai saksi-saksi hidup di Karbala, yang terus hidup selepas peristiwa ini, juga membenarkan dakwaan ini termasuk pernyataan Sayyidina Husain sendiri yang sempat direkam oleh sejarah sebelum beliau terbunuh. Sayyidina Husain berkata dengan menujukan kata-katanya kepada orang- orang Syiah Kufah yang siap sedia bertempur dengan beliau:

“Wahai orang-orang Kufah! Semoga kamu dilaknat sebagaimana dilaknat maksud- maksud jahatmu. Wahai orang-orang yang curang, zalim, dan pengkhianat! Kamu telah menjemput kami untuk membela kamu di waktu kesempitan tetapi bila kami datang untuk memimpin dan membela kamu dengan menaruh kepercayaan kepadamu maka sekarang kamu hunuskan pedang dendammu kepada kami dan kamu membantu musuh-musuh di dalam menentang kami.” (Jilaau Al Uyun, halaman 391).

Beliau juga berkata kepada Syiah:

“Binasalah kamu! Bagaimana boleh kamu menghunuskan perang dendammu dari sarung-sarungnya tanpa sembarang permusuhan dan perselisihan yang ada di antara kamu dengan kami? Kenapakah kamu siap sedia untuk membunuh Ahlul Bait tanpa sembarang sebab?” (Ibid).

Akhirnya beliau mendoakan keburukan untuk golongan Syiah yang sedang berhadapan untuk bertempur dengan beliau:

“Ya Allah! Tahanlah keberkatan bumi dari mereka dan selerakkanlah mereka. Jadikanlah hati-hati pemerintah terus membenci mereka karena mereka menjemput kami dengan maksud membela kami tetapi sekarang mereka menghunuskan pedang dendam terhadap kami.” (Ibid)

Beliau juga dicatat telah mendoakan keburukan untuk mereka dengan kata-katanya:

“Binasalah kamu! Tuhan akan membalas bagi pihakku di dunia dan di akhirat… Kamu akan menghukum diri kamu sendiri dengan memukul pedang-pedang di atas tubuhmu dan mukamu akan menumpahkan darah kamu sendiri. Kamu tidak akan mendapat keberuntungan di dunia dan kamu tidak akan sampai kepada hajatmu. Apabila mati nanti sudah tersedia adzab Tuhan untukmu di akhirat. Kamu akan menerima azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir yang paling dahsyat kekufurannya.” (Mullah Baqir Majlisi – Jilaau Al Uyun, halaman 409).

Dari kata-kata Sayyidina Husain yang dipaparkan oleh sejarawan Syiah sendiri, Mullah Baqir Majlisi, dapat disimpulkan bahwa:

Propaganda yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam melalui penulisan sejarah bahwa pembunuhan Ahlul Bait di Karbala merupakan balas dendam dari Bani Umayyah terhadap Ahlul Bait yang telah membunuh pemimpin-pemimpin Bani Umayyah yang kafir di dalam peperangan Badar, Uhud, Shiffin, dan lain-lain tidak lebih daripada propaganda kosong semata-mata karena pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain dan Ahlul Bait di Karbala bukannya datang dari Syam, bukan juga dari kalangan Bani Umayyah tetapi dari kalangan Syiah Kufah.

Keadaan Syiah yang sentiasa diburu dan dihukum oleh kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang sejarah membuktikan termakbulnya doa Sayyidina Husain di medan Karbala atas Syiah.

Upacara menyiksa badan dengan memukul tubuhnya dengan rantai, pisau, dan pedang pada 10 Muharram dalam bentuk perkabungan yang dilakukan oleh golongan Syiah itu sehingga mengalir darah juga merupakan bukti diterimanya doa Sayyidina Husain dan upacara ini dengan jelas dapat dilihat hingga sekarang di dalam masyarakat Syiah. Adapun di kalangan Ahlus Sunnah tidak pernah terjadi upacara yang seperti ini dan dengan itu jelas menunjukkan bahwa merekalah golongan yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Husain.

Betapa kejam dan kerasnya hati golongan ini dapat dilihat pada tindakan mereka menyembelih dan membunuh Sayyidina Husain bersama dengan sekian banyak anggota keluarganya, walaupun setelah mendengar ucapan dan doa keburukan untuk mereka yang dipinta oleh beliau. Itulah dia golongan yang buta mata hatinya dan telah hilang kewarasan pemikirannya karena sebaik saja mereka selesai membunuh, mereka melepaskan kuda Dzuljanah yang ditunggangi Sayyidina Husain sambil memukul-mukul tubuh untuk menyatakan penyesalan. Dan inilah dia upacara perkabungan pertama terhadap kematian Sayyidina Husain yang pernah dilakukan di atas muka bumi ini sejauh pengetahuan sejarah. Dan hari ini tidakkah anak cucu golongan ini meneruskan upacara berkabung ini setiap kali tibanya 10 Muharram?

Ali Zainal Abidin anak Sayyidina Husain yang turut serta di dalam rombongan ke Kufah dan terus hidup selepas terjadinya peristiwa itu juga berkata kepada orang-orang Kufah lelaki dan perempuan yang merentap dengan mengoyak-ngoyakkan baju mereka sambil menangis, dalam keadaan sakit beliau dengan suara yang lemah berkata kepada mereka,

“Mereka ini menangisi kami. Tidakkah tidak ada orang lain yang membunuh kami selain mereka?” (At Thabarsi, Al Ihtijaj, halaman 156).

Pada halaman berikutnya Thabarsi menukilkan kata-kata Imam Ali Zainal Abidin kepada orang-orang Kufah. Kata beliau,

“Wahai manusia (orang-orang Kufah)! Dengan nama Allah aku bersumpah untuk bertanya kamu, ceritakanlah! Tidakkah kamu sadar bahwa kamu mengutuskan surat kepada ayahku (menjemputnya datang), kemudian kamu menipunya? Bukankah kamu telah memberikan perjanjian taat setia kamu kepadanya? Kemudian kamu membunuhnya, membiarkannya dihina. Celakalah kamu karena amalan buruk yang telah kamu dahulukan untuk dirimu.”

Sayyidatina Zainab, saudara perempuan Sayyidina Husain yang terus hidup selepas peristiwa itu juga mendoakan keburukan untuk golongan Syiah Kufah. Katanya,

“Wahai orang-orang Kufah yang khianat, penipu! Kenapa kamu menangisi kami sedangkan air mata kami belum kering karena kezalimanmu itu. Keluhan kami belum terputus oleh kekejamanmu. Keadaan kamu tidak ubah seperti perempuan yang memintal benang kemudian dirombaknya kembali. Kamu juga telah merombak ikatan iman dan telah berbalik kepada kekufuran… Adakah kamu meratapi kami, padahal kamu sendirilah yang membunuh kami. Sekarang kamu pula menangisi kami. Demi Allah! Kamu akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Kamu telah membeli keaiban dan kehinaan untuk kamu. Tumpukan kehinaan ini sama sekali tidak akan hilang walau dibasuh dengan air apapun.” (Jilaau Al Uyun, halaman 424).

Doa anak Sayyidatina Fatimah ini tetap menjadi kenyataan dan berlaku di kalangan Syiah hingga hari ini.

Ummu Kultsum anak Sayyidatina Fatimah berkata sambil menangis di atas sekedupnya, “Wahai orang-oang Kufah! Buruklah hendaknya keadaanmu. Buruklah hendaklah rupamu. Kenapa kamu menjemput saudaraku, Husain, kemudian tidak membantunya, bahkan membunuhnya, merampas harta bendanya dan menawan orang-orang perempuan dari Ahli Bait-nya. Laknat Allah ke atas kamu dan semoga kutukan Allah mengenai mukamu.”

Beliau juga berkata, ” Wahai orang-orang Kufah! Orang-orang lelaki dari kalangan kamu membunuh kami sementara orang-orang perempuan pula menangisi kami. Tuhan akan memutuskan di antara kami dan kamu di hari kiamat nanti.” (Ibid, halaman 426-428)

Sementara Fatimah anak perempuan Sayyidina Husain berkata, “Kamu telah membunuh kami dan merampas harta benda kami, kemudian telah membunuh kakekku Ali (Sayyidina Ali). Senantiasa darah-darah kami menetes dari ujung-ujung pedangmu…… Tak lama lagi kamu akan menerima balasannya. Binasalah kamu! Tunggulah nanti azab dan kutukan Allah akan terus menerus menghujani kamu. Siksaan dari langit akan memusnahkan kamu akibat perbuatan terkutukmu. Kamu akan memukul tubuhmu dengan pedang-pedang di dunia ini dan di akhirat nanti kamu akan terkepung dengan azab yang pedih.”

Apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Fatimah binti Husain ini dapat dilihat dengan mata kepala kita sendiri dimana pun Syiah berada.

Dua bukti utama yang telah kita kemukakan tadi, sebenarnya sudah mencukupi untuk kita memutuskan siapakah sebenarnya pembunuh Sayyidina Husain di Karbala. Dari keterangan dalam keduaa bukti yang lalu dapat kita simpulkan beberapa perkara :

Orang-orang yang menjemput Sayyidina Husain ke Kufah untuk memberontak adalah Syiah.
Orang-orang yang tampil untuk bertempur dengan rombongan Sayyidina Husain di Karbala itu juga Syiah.
Sayyidina Husain dan orang-orang yang ikut serta di dalam rombongannya terdiri daripada saudara-saudara perempuannya dan anak-anaknya menyaksikan bahwa Syiah-lah yang telah membunuh mereka.
Golongan Syiah Kufah sendiri mengakui merekalah yang membunuh di samping menyatakan penyesalan mereka dengan meratap dan berkabung karena kematian orang-orang yang dibunuh oleh mereka.

Mahkamah di dunia ini menerima keempat perkara yang tersebut tadi sebagai bukti yang kukuh dan jelas menunjukkan siapakah pembunuh sebenarnya di dalam suatu kasus pembunuhan, yaitu bila pembunuh dan yang terbunuh berada di suatu tempat, ada orang menyaksikan ketika mana pembunuhan itu dilakukan. Orang yang terbunuh sendiri menyaksikan tentang pembunuhnya dan puncaknya ialah pengakuan pembunuh itu sendiri. Jika keempat perkara ini sudah terbukti dengan jelas dan diterima oleh semua pengadilan sebagai kasus pembunuhan yang cukup bukti-buktinya, maka bagaimana mungkin diragui lagi tentang pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain itu?

II. Bukti-bukti Pendukung

Walau bagaimanapun kita akan mengemukakan lagi beberapa bukti pendukung supaya lebih menyakinkan kita tentang golongan Syiah itulah sebenarnya pembunuh Sayyidina Husain. Di antaranya ialah:

Pertama

Tidak sukar untuk kita terima bahwa mereka sebagai pembunuh Sayyidina Husain apabila kita melihat sikap mereka yang biadab terhadap Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan sebelum itu. Begitu juga sikap mereka yang biadap terhadap orang-orang yang dianggap oleh mereka sebagai Imam selepas Sayyidina Husain. Bahkan terdapat banyak pula bukti yang menunjukkan merekalah yang bertanggungjawab terhadap pembunuhan beberapa orang Imam walaupun mereka menuduh orang lain sebagai pembunuh Imam-imam itu dengan menyebar luaskan propaganda-propaganda mereka terhadap tertuduh itu.

Di antara kebiadaban mereka terhadap Sayyidina Ali ialah mereka menuduh Sayyidina Ali berdusta dan mereka pernah mengancam untuk membunuh Sayyidina Ali. Bahkan Ibnu Muljim yang kemudian membunuh Sayyidina Ali itu juga mendapat latihan serta didikan untuk menentang Sayyidina Utsman di Mesir dan berpura-pura mengasihi Sayyidina Ali. Dia pernah berkhidmat sebagai pengawal Sayyidina Ali selama beberapa tahun di Madinah dan Kufah.

Di dalam Jilaau Al Uyun disebutkan bahwa Abdul Rahman ibnu Muljim adalah salah seorang dari kelompok yang terhormat yang telah dikirimkan oleh Muhammad bin Abu Bakr dari Mesir. Dia juga telah berbai’at dengan memegang tangan Sayyidina Ali dan dia juga berkata kepada Sayyidina Hasan, ”Bahwa aku telah berjanji dengan Tuhan untuk membunuh bapakmu dan sekarang aku menunaikannya. Sekarang wahai Hasan, jika engkau mau membunuhku, bunuhlah. Tetapi kalau engkau maafkan aku, aku akan pergi membunuh Muawiyah pula supaya engkau selamat daripada kejahatannya.” (Jilaau Al Uyun, halaman 218)

Tetapi setelah golongan Syiah pada ketika itu merasakan rencana mereka semua akan gagal jika perjanjian damai di antara pihak Sayyidina Ali dan Muawiyah disetujui, maka golongan Syiah yang merupakan musuh-musuh Islam yang menyamar atas nama Islam itu memikirkan diri mereka tidak selamat apabila perdamaian antara Sayyidina Ali dan Muawiyah terjadi. Maka segolongan dari mereka telah mengasingkan diri dari mengikuti Sayyidina Ali dan mereka menjadi golongan Khawarij sementara segolongan lagi tetap berada bersama Sayyidina Ali. Perpecahan yang terjadi ini sebanarnya satu taktik mereka untuk mempergunakan Sayyidina Ali demi kepentingan mereka yang jahat itu dan untuk berlindung di balik beliau dari hukuman karena pembunuhan Khalifah Utsman.

Sayyidina Hasan pun pernah ditikam oleh golongan Syiah pahanya hingga tembus kemudian mereka menunjukkan pula kebiadabannya terhadap Sayyidina Hasan dengan merampas harta bendanya dan menarik kain sajadah yang diduduki oleh Sayyidina Hasan. Ini semua tidak lain melainkan karena Sayyidina Hasan telah bersedia untuk berdamai dengan pihak Sayyidina Muawiyah. Bahkan bukan sekadar itu saja mereka telah menuduh Sayyidina Hasan sebagai orang yang menghinakan orang-orang Islam dan sebagai orang yang menghitamkan muka orang-orang Mukmin.

Kebiadaban Syiah dan kebusukan hatinya ditujukan juga kepada Imam Ja’far Ash Shadiq bila seorang Syiah yang sangat setia kepada Imam Ja’far Ash Shadiq, yaitu Rabi’, menangkap Imam Ja’far Ash Shadiq dan membawanya kehadapan Khalifah Al Mansur supaya dibunuh. Rabi’ telah memerintahkan anaknya yang paling keras hati supaya menyeret Imam Ja’far Ash Shadiq dengan kudanya. Ini tersebut di dalam kitab Jilaau Al Uyun karangan Mullah Baqir Majlisi.

Di dalam kitab yang sama, pengarangnya juga menyebutkan kisah pembunuhan Ali Ar Ridha yaitu Imam yang ke delapan menurut Syiah, bahwa beliau telah dibunuh oleh Sabih Dailamy, seorang Syiah tulen atas perintah Al Makmun. Diceritakan bahwa selepas dibunuh itu, Imam Ar Ridha dengan mukjizatnya terus hidup kembali dan tidak ada langsung bekas-bekas pedang di tubuhnya.

Bagaimanapun Syiah telah menyempurnakan tugasnya untuk membunuh Imam Ar Ridha. Oleh karena itu, tidaklah heran golongan yang sampai begini biadabnya terhadap Imam-imam bisa membunuh Sayyidina Husain tanpa belas kasihan di medan Karbala.

Boleh jadi kita akan mengatakan bagaimana mungkin pengikut-pengikut setia Imam-imam ini yang dikenal dengan sebutan ‘Syiah’ bisa bertindak kejam pula terhadap Imam-imamnya? Tidakkah mereka sanggup mempertahankan nyawa demi mempertahankan Iman-imam mereka? Secara ringkas, bolehlah kita katakan bahwa ‘perasaan keheranan’ yang seperti ini mungkin timbul dari dalam fikiran Syiah, yang tidak mengetahui latar belakang terbentuknya Syiah itu sendiri. Mereka hanya menerima secara membabi buta daripada orang-orang terdahulu. Adapun orang-orang yang mengadakan sesuatu fahaman dengan tujuan-tujuan yang tertentu dan masih hidup ketika mana ajaran dan fahaman itu mula dikembangkan tentu sekali mereka sedar maksud dan tujuan mereka mengadakan ajaran tersebut. Pada lahirnya mereka menunjukkan taat setia dan kasih sayang kepada Imam-imam itu, tetapi pada hakikatnya adalah sebaliknya.

Kedua

Di antara bukti yang menunjukkan tidak adanya peranan Yazid dalam pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala, bahkan golongan Syiah-lah yang bertanggungjawab membunuh beliau bersama dengan orang-orang yang ikut serta di dalam rombongan itu, ialah adanya hubungan perbesanan di antara Bani Hasyim dan Bani Umayyah, selepas terjadinya peperangan Shiffin dan juga selepas terjadinya peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala.

Tidak mungkin orang-orang yang memiliki kehormatan seperti kalangan Ahlul Bait akan menikah dengan orang-orang yang diketahui oleh mereka sebagai pembunuh-pembunuh atau orang-orang yang bertanggungjawab di dalam membunuh ayah, kakek, atau paman mereka Sayyidina Husain. Hubungan ini, selain menunjukkan pemerintah-pemerintah dari kalangan Bani Muawiyah dan Yazid sebagai orang yang tidak bersalah di dalam pembunuhan ini, juga menunjukkan mereka adalah golongan yang banyak berbudi kepada Ahlul Bait dan senantiasa menjalinkan ikatan kasih sayang di antara mereka dan Ahlul Bait.

Di antara contoh hubungan perbesanan ini ialah:

Anak perempuan Sayyidina Ali sendiri bernama Ramlah telah menikah dengan anak Marwan bin Al Hakam yang bernama Muawiyah yaitu saudara Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. (Ibn Hazm, Jamharatu Al Ansab, halaman 80)

Seorang lagi anak perempuan Sayyidina Ali menikah dengan Amirul Mukminin Abdul Malik sendiri yaitu khalifah yang ke empat dari kerajaan Bani Umayah. (Al Bidayah Wa An Nihayah, jilid 9 halaman 69)

Seorang lagi anak perempuan Sayyidina Ali yaitu Khadijah menikah dengan anak gubernur ’Amir bin Kuraiz dari Bani Umayah bernama Abdul Rahman. (Jamharatu An Ansab, halaman 68). ‘Amir bin Kuraiz adalah gubernur pihak Muawiyah di Basrah dan dalam peperangan Jamal dia berada di pihak lawan Sayyidina Ali.

Cucu Sayyidina Hasan bukan seorang dua orang saja yang telah menikah dengan pemimpin-pemimpin kerajaan Bani Umayah, bahkan sejarah telah mencatat 6 orang dari cucu beliau telah menikah dengan mereka yaitu:

Nafisah binti Zaid bin Hasan menikah dengan Amirul Mukminin Al Walid bin Abdul Malik bin Marwan.

Zainab binti Hasan Al Mutsanna bin Hasan bin Ali juga telah menikah dengan Khalifah Al Walid bin Abdul Malik. Zainab ini adalah di antara orang yang turut serta di dalam rombongan Sayyidina Husain ke Kufah dan dia adalah salah seorang yang menyaksikan peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala dengan mata kepalanya sendiri.

Ummu Qasim binti Hasan Al Mutsanna bin Hasan bin Ali menikah dengan cucu Sayyidina Utsman yaitu Marwan bin Aban. Ummu Qasim ini selepas kematian suaminya Marwan menikah pula dengan Ali Zainal Abidin bin Al Husain.

Cucu perempuan Sayyidina Hasan yang keempat telah menikah dengan anak Marwan bin Al Hakam yaitu Muawiyah.

Cucu Sayyidina Hasan yang kelima bernama Hammaadah binti Hasan Al Mutsanna menikah dengan anak saudara Amirul Mukminin Marwan bin Al Hakam yaitu Ismail bin Abdul Malik.

Cucu Sayyidina Hasan yang keenam bernama Khadijah binti Husain bin Hasan bin Ali juga pernah menikah dengan Ismail bin Abdul Malik yang tersebut tadi sebelum sepupunya Hammaadah.

Perlu diingat bahwa semua mereka yang tersebut itu meninggalkan keturunan.

Dari kalangan anak cucu Sayyidina Husain pula banyak yang telah menjalinkan perkawinan dengan individu-individu dari keluarga Bani Umayah, antaranya ialah:

Anak perempuan Sayyidina Husain yang terkenal bernama Sakinah. Setelah beberapa lama terbunuh suaminya, Mush’ab bin Zubair, beliau telah menikah dengan cucu Amirul Mukminin Marwan yaitu Al Asbagh bin Abdul Aziz bin Marwan. Asbagh ini adalah saudara dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, sedangkan isteri Asbagh yang kedua ialah anak dari Amirul Mukminin Yazid yaitu Ummu Yazid. (Jamharatu Al Ansab)

Sakinah anak Sayyidina Husain yang tersebut tadi pernah juga menikah dengan cucu Sayyidina Uthman yang bernama Zaid bin Amar bin Utsman.

Sementara anak cucu kepada saudara-saudara Sayyidina Husain yaitu Abbas bin Ali dan lain-lain juga telah mengadakan perhubungan perbesanan dengan keluarga Umayah. Di antaranya yang bisa disebutkan ialah:

Cucu perempuan dari saudara Sayyidina Husain yaitu Abbas bin Ali bernama Nafisah binti Ubaidillah bin Abbas bin Ali menikah dengan cucu Amirul Mukminin Yazid yang bernama Abdullah bin Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Kakek dari Nafisah ini yaitu Abbas bin Ali adalah di antara orang yang ikut serta dalam rombongan Sayyidina Husain ke Kufah. Beliau terbunuh dalam pertempuran di medan Karbala .

Sekiranya benar cerita yang diambil oleh ahli -ahli sejarah dari Abu Mukhnaf, Hisyam dan lain–lain tentang kezaliman Yazid di Karbala yang dikatakan telah memerintahkan supaya tidak dibenarkan setitik pun air walaupun kepada anak–anak yang ikut serta dalam rombongan Sayyidina Husain itu sehingga mereka mati kehausan apakah mungkin perkawinan di antara cucu kepada Abbas ini terjadi dengan cucu Yazid. Apakah kekejaman–kekejaman yang tidak ada tolak bandingnya seperti yang digambarkan di dalam sejarah boleh dilupakan begitu mudah oleh anak–anak cucu orang–orang yang teraniaya di medan Karbala itu? Apa lagi jika dilihat kepada zaman terjadinya perkawinan mereka ini, bukan lagi di zaman kekuasaan keluarga Yazid, bahkan yang berkuasa pada ketika itu ialah keluarga Marwan. Di sana tidak terdapat satu pun alasan untuk kita mengatakan perkawinan itu terjadi secara kekerasan atau paksaan.

Perkawinan mereka membuktikan kisah–kisah kezaliman yang dilakukan oleh tentara Yazid kepada rombongan Sayyidina Husain itu cerita–cerita rekaan oleh Abu Mukhnaf, Al Kalbi dan anaknya Hisyam, dan lain–lain.

Cucu perempuan dari saudara Sayyidina Husain, Muhammad bin Ali (yang terkenal dengan Muhammad bin Hanafiyah) bernama Lubabah menikah dengan Said bin Abdullah bin Amr bin Said bin Al Ash bin Umayah. Ayah Lubabah ini ialah Abu Hisyam Abdullah yang dipercayai sebagai imam oleh Syiah Kaisaniyah .

Demikianlah ringkasnya dikemukakan hubungan perbesanan yang berlaku di antara Bani Umaiyyah dan Bani Hasyim terutamanya dari anak cucu Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Hubungan perbesanan di antara mereka sangat banyak terdapat di dalam kitab-kitab Ansab dan sejarah. Pengetahuan lebih lanjut bisa dirujuk dari kitab–kitab seperti Jamratu Al Ansab, Nasbu Quraisy, Al Bidayah wa An Nihayah, Umdatu Al Thalib Fi Ansab Aal Abi Thalib, dan lain–lain.


Sabtu, 24 September 2016

Al-Quran dan Hadith memerintahkan setiap muslim dan muslimah supaya menyertai Jamaah Islam.
MENGAPA SERTAI PAS?

Sebab:

Setiap muslim/muslimah wajib menyertai Jamaah Islam.
Tidak bersama Jamaah ( فارق الجماعة )adalah kesalahan besar di sisi Allah.
PAS adalah Jamaah Islam.
Dasar dan praktik PAS menepati ciri-ciri Jamaah Islam seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadith.

Keterangan am:

Al-Quran dan Hadith memerintahkan setiap muslim dan muslimah supaya menyertai Jamaah Islam. Maksud Jamaah Islam ialah organisasi umat Islam yang 'berstruktur lengkap' seperti pertubuhan atau persatuan atau parti dalam konteks hari ini. Organisasi itu bergerak untuk mencapai cita-cita Islam yang menyeluruh (syumul) dengan menggunakan kaedah dan pendekatan dakwah yang diteladankan oleh Rasulullah SAW.

Iltizam (komitmen) kepada kerja-kerja organisasi ini disebut sebagai 'amal jamaie' yang disifatkan sebagai jihad di jalan Allah. Seorang muslim atau muslimah yang ikhlas dalam kesungguhannya melaksanakan tugasan ini, berpeluang untuk memperolehi darjat kematian syahid di sisi Allah.

Di antara dalil-dalil daripada Al-Quran dan Hadith yang membawa kepada rumusan tentang kewajiban menyertai Jamaah Islam, adalah seperti berikut:

Dalil 1:
ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولىْك هم المفلحون

"Dan hendaklah ada di kalangan kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji), dan mereka yang bersifat demikian itu adalah golongan yang berjaya."

Ali-'Imran: Ayat 104
Keterangan Ayat:

Ayat ini (Ali-'Imran 104) merupakan perintah utama tentang kewajiban membentuk atau menubuhkan Jamaah. Perkataan ولتكن منكم امة yang bererti 'hendaklah ada satu ummah di kalangan kamu' membawa maksud umat Islam 'mestilah' atau 'wajiblah' membentuk Jamaah di mana sahaja mereka berada.

Perkataan أمة (ummah) bermaksud جماعة (jamaah) atau طأىفة (to'ifah). Definisi semua perkataan ini ialah 'satu organisasi yang jelas strukturnya' seperti sebuah persatuan, pertubuhan atau parti yang wujud di mana-mana pun hari ini.

Maksud inilah juga yang dibawa oleh perkataan صفا (soffan) di dalam ayat berikut:

Dalil 2:

ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص

"Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berperang (berjuang) untuk membela AgamaNya dalam saf yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh."

As-Saf: Ayat 4

Organisasi ini mestilah jelas misinya iaitu menyeru kepada kebajikan ( يدعون الى الخير ), menyuruh berbuat kebaikan ( يأمرون بالمعروف ) dan mencegah kemungkaran ( ينهون عن المنكر ). Nilai kebajikan, kebaikan dan kemungkaran itu mestilah mengikut ketetapan Al-Quran dan Hadith Nabi SAW.

Organisasi ini mestilah menjadikan Al-Quran dan Hadith (serta ijma' ulama' dan qiyas) sebagai dasar, pegangan, sumber rujukan dan penentu kepada segala-galanya.

Dalil 3:
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسىْلون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسْله عن الشر مخافة ان يدركني فقلت يا رسول الله انا كنا فى جاهلية وشر فجأناالله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت ونا دخنه قال قوم يستنون بغير سنتى ويهدون بغير هديى تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على ابواب حهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى ان ادركنى ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم فقلت فان لم تكن لهم جماعة ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك

"Diriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman RA, katanya: Manusia sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang baik, tetapi aku telah bertanya tentang amalan-amalan jahat, kerana aku takut ia akan menimpa diriku, lalu aku bertanya: wahai Rasulullah! dahulu kami berada dalam kejahilan dan kejahatan, kemudian Allah mengurniakan kepada kami kebaikan ini (Islam yang datang melaluimu), adakah selepas kebaikan ini akan berlaku pula "kejahatan". Rasulullah menjawab "Ya".

Aku bertanya lagi: adakah akan berlaku pula datangnya kebaikan selepas era kejahatan itu? Rasulullah SAW menjawab "Ya, tetapi ketika itu terdapat kekurangan dan perselisihan".

Aku bertanya: apakah yang dimaksudkan dengan kekurangan dan perselisihan itu? Rasulullah menjawab: iaitu satu kaum yang tidak beramal dengan sunnahku dan mereka mengikuti jalan yang lain dari jalanku. Di antara mereka itu ada yang kamu kenali dan ada yang tidak kamu mengenalinya.

Aku bertanya lagi: adakah kejahatan akan berlaku lagi selepas itu? Rasulullah SAW menjawab: Ya, ketika itu ramai yang menyeru manusia ke neraka jahannam. Sesiapa yang menyahut ajakan mereka, maka orang itu akan dicampakkan ke dalam neraka.

Aku berkata lagi: wahai Rasulullah, terangkan kepada kami tentang sifat mereka itu. Rasulullah SAW menjawab: baiklah, mereka adalah sebangsa dengan kita dan berbahasa seperti bahasa kita.

Aku bertanya lagi: wahai Rasulullah, apakah pendapatmu sekiranya aku masih hidup lagi ketika itu? Rasulullah SAW menjawab: hendaklah kamu bersama dengan Jamaah Islam dan mengikuti pemimpin mereka (pemimpin Jamaah Islam).

Aku bertanya lagi: bagaimanakah sekiranya ketika itu umat Islam tidak mempunyai Jamaah dan tiada pemimpin? Rasulullah SAW menjawab: hendaklah kamu memencilkan diri dari semua kumpulan yang ada (yang telah rosak iman dan akhlak mereka), walaupun akibatnya sehinggakan kamu terpaksa memakan akar-akar kayu (untuk meneruskan kehidupan) dan sehinggakan kamu mati kerananya namun kamu tetap dalam keadaan yang demikian (mempertahankan iman).

Keterangan Hadith:

Dalam Hadith ini Rasulullah SAW menggambarkan suasana dunia akhir zaman yang penuh dengan maksiat dan kezaliman. Keadaan itu digambarkan dengan kata-katanya "ramai yang menyeru manusia ke neraka jahannam".

Keadaan yang disebut oleh Rasulullah SAW itu sedang melingkari kehidupan kita hari ini. Seruan dan ajakan agar melakukan maksiat sememangnya berleluasa. Manusia yang mempertahankan iman dan menegakkan keperibadian Islam sentiasa dicemuh dan diganggu. Pelaku maksiat berbangga dengan cara hidup mereka yang menyanggah ketetapan Allah dan Rasul. Malah mereka bersungguh-sungguh mengajak orang ramai supaya hidup dengan cara mereka yang sesat. Dengan kata lain mereka menyeru ke neraka jahannam.

Oleh itu, apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita nak menghadapi keadaan ini?

Rasulullah SAW telah memberikan jawaban yang sangat jelas di dalam Hadith ini, dengan katanya "hendaklah kamu bersama Jamaah Islam dan mengikuti pemimpin mereka (pemimpin Jamaah Islam)".

Ia bukan setakat syor atau cadangan daripada Rasulullah SAW, bahkan ia adalah perintah yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Para Ulama' Muhaddithin sepakat merumuskan bahawa Hadith ini merupakan salah satu dalil utama tentang kewajiban menyertai Jamaah Islam.

Sa'id Hawa di dalam kitabnya 'Jundullah Thaqafatan Wa Akhlaqan' menjelaskan bahawa hukum jihad untuk menumpaskan penyebab kemaksiatan yang merajalela ini adalah fardhu Ain. Ertinya, wajib bagi setiap manusia yang mengikrarkan dirinya muslim dan muslimah supaya berada di dalam saf mempertahan dan menegakkan Islam, sekaligus menggempur untuk menumpaskan penyeru ke neraka jahannam. Itulah jihad siyasi atau jihad politik yang dimaksudkan oleh Sa'id Hawa di dalam kitabnya.

Tanggungjawab tugasan ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang perseorangan secara persendirian, sebaliknya mestilah dilaksanakan secara bersama dalam satu kumpulan, secara tersusun dan terarah, dengan menggembelingkan potensi semua orang yang terlibat.

Itulah intisari perintah Rasulullah SAW تلزم جماعة المسلمين وءامامهم ketika menjawab soalan Huzaifah RA.

Oleh itu kita hanya ada satu pilihan. Tidak dua dan tidak tiga. Kita wajib menyertai Jamaah Islam yang melaksanakan misi amar makruf nahi mungkar berdasarkan wahyu dan sunnah. Kita wajib memberikan sepenuh komitmen kepada misi dan visi Jamaah Islam untuk menumpaskan golongan penyeru ke neraka Jahanam. Kita wajib istiqomah bersama Jamaah Islam walau apa pun risikonya, seperti sabda Nabi kepada Huzaifah “walaupun akibatnya sehinggakan kamu terpaksa memakan akar-akar kayu (untuk meneruskan kehidupan) dan sehinggakan kamu mati kerananya, namun kamu tetap dalam keadaan yang demikian (mempertahankan iman)”.

Dalil 4:
Saiyidina Umar bin Al-Khattab RA pernah berkata:

لا اسلام بلا جماعة ولا جماعة بلا امامة ولا امامة بلا طاعة

“Tiada Islam tanpa Jamaah, dan Jamaah tidak akan wujud tanpa kepimpinan, dan tidak wujud kepimpinan tanpa ketaatan.” Kata-kata Saiyidina Umar ini merupakan penegasan yang kuat tentang kewajiban menyertai Jamaah Islam. “Tiada Islam tanpa Jamaah” boleh difahami dengan dua maksud, iaitu:

1. Tak kan tertegak Islam itu sebagai sistem hidup ( نظام الحياة ) yang benar-benar membawa rahmat kepada seluruh alam melainkan ia diusahakan oleh umat Islam secara jamaie (berorganisasi).

2. Tidak diiktiraf keIslaman seseorang itu melainkan dia bersama dengan Jamaah Islam (organisasi umat Islam yang memperjuangkan Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh).

Sama ada kita meyakini maksud yang pertama atau yang kedua, kesimpulannya tetap sama iaitu wajib atas setiap muslim dan muslimah agar menyertai Jamaah Islam.

Seterusnya, Rasulullah SAW turut mengingatkan kita tentang ancaman Allah terhadap orang yang enggan menyertai Jamaah Islam atau orang yang lari meninggalkan Jamaah.

Dalil 5:
من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلغ بربقة الاسلام من عنقه

“Sesiapa yang memisahkan dirinya daripada Jamaah, maka terlucutlah ikatan Islam dari lehernya.” ( Al-Hadith )

Keterangan Hadith :

Ancaman di dalam Hadith ini lebih jelas dan lebih berat lagi. Kengganan menyertai Jamaah Islam atau tindakan meninggalkan Jamaah dikaitkan secara langsung dengan status keIslaman seseorang. Islam seseorang itu sah sekiranya dia bersama Jamaah Islam dan memberikan komitmen kepada pelaksanaan kerja serta matlamat Jamaah itu. Sebaliknya seseorang itu dikira ‘tidak Islam’ sekiranya dia tidak bersama Jamaah Islam, apatah lagi jika dia berpendirian berlawanan dengan Jamaah dan menentang Jamaah Islam.

Dalil 6 dan 7 :

Oleh kerana itulah Rasulullah SAW berulangkali mengingatkan umat Islam supaya sentiasa bersama-sama dengan Jamaah, dengan ungkapan sabdanya :

عليكم بالجماعة

“Hendaklah kamu bersama dengan jamaah”
( Al-Hadith )
عليكم بالجماعة والعامة والمسجد

“Hendaklah kamu bersama dengan Jamaah, mengambil berat urusan orang ramai dan mengimarahkan masjid” ( Al-Hadith )

Dalil 8 dan 9 :
اياكم والفرقة وعليكم بالجماعة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد، من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة٠

“Janganlah kamu berpisah (daripada jamaah), dan hendaklah kamu bersama dengan jamaah (beriltizam), kerana sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang menyendiri, manakala ia (syaitan) lebih menjauhkan diri daripada dua orang (yang bersama). Sesiapa yang inginkan kedudukan di tengah-tengah syurga, maka hendaklah ia beriltizam bersama jamaah.”

( Al-Hadith : riwayat Tirmizi, dalam Sunannya, 9:10 dari Hadith Ibnu Umar)

يد الله مع الجماعة

“Tangan (naungan, pertolongan dan keberkatan) Allah bersama dengan jamaah.”

( Al-Hadith : riwayat Tirmizi )

Dalil 10 :

وانا امركم بخمس امرنى بهن؛ بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد فى سبيل الله، فان من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا ان يرجع٠ قالوا׃ يا رسول الله! وان صلى وصام؟ قال׃ وان صلى وصام وزعم انه مسلم٠

“Aku perintahkan kepadamu lima perkara yang telah diperintahkan oleh Allah kepadaku, iaitu: berjamaah, mendengar (perintah pemimpin umat atau pemimpin jamaah), mematuhinya, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Sesungguhnya orang yang keluar daripada jamaah sejauh hanya sejengkal, bererti dia telah melepaskan ikatan Islam daripada lehernya, sehinggalah dia kembali semula bersama jamaah.” Para Sahabat RA bertanya: “Wahai Rasulullah, (apakah begitu kedudukannya) walaupun dia solat dan berpuasa?” Baginda SAW menjawab: “(Ya), walaupun dia solat dan berpuasa, serta menyatakan bahawa dia seorang muslim.”

( Al-Hadith : riwayat Ahmad )

وانا امركم بخمس امرنى بهن؛ بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد فى سبيل الله، فان من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا ان يرجع٠ قالوا׃ يا رسول الله! وان صلى وصام؟ قال׃ وان صلى وصام وزعم انه مسلم٠

“Aku perintahkan kepadamu lima perkara yang telah diperintahkan oleh Allah kepadaku, iaitu: berjamaah, mendengar (perintah pemimpin umat atau pemimpin jamaah), mematuhinya, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Sesungguhnya orang yang keluar daripada jamaah sejauh hanya sejengkal, bererti dia telah melepaskan ikatan Islam daripada lehernya, sehinggalah dia kembali semula bersama jamaah.” Para Sahabat RA bertanya: “Wahai Rasulullah, (apakah begitu kedudukannya) walaupun dia solat dan berpuasa?” Baginda SAW menjawab: “(Ya), walaupun dia solat dan berpuasa, serta menyatakan bahawa dia seorang muslim.” ( Al-Hadith : riwayat Ahmad )

Dalil 11:

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية٠

“Sesiapa yang keluar daripada ketaatan dan meninggalkan jamaah, lalu dia mati (dalam keadaan itu), maka matinya adalah mati jahiliah….”
( Al-Hadith : riwayat Muslim,dalam Sahihnya,
Kitab Al-Imarah, 3:1476-1477, dari Hadith Abu Hurairah )

Dalil 12:

من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه٠

“Sesiapa yang meninggalkan jamaah hanya sejauh sejengkal, maka dia telah melucutkan ikatan Islam daripada lehernya.”

( Al-Hadith : riwayat Ahmad, Sahih Al-Jami’us Soghir, 5:326 )

Dalil 13 dan 14:

Rasulullah SAW juga memberikan amaran berikut:

من مات لم يغز ولم ينو الغزو فمات ميتة جاهلية

“Sesiapa yang mati (sedangkan sepanjang hidupnya) tidak pernah berperang (berjuang di jalan Allah) dan tidak pernah berniat untuk berperang (berjuang di jalan Allah), maka matinya adalah mati jahiliah”. ( Al-Hadith )

من مات لم يغز ولم ينو الغزو فمات على شعبة من النفاق

“Sesiapa yang mati (sedangkan sepanjang hidupnya) tidak pernah berperang (berjuang di jalan Allah) dan tidak pernah berniat untuk berperang (berjuang di jalan Allah), maka matinya adalah mati dalam salah satu cabang nifaq (munafiq)”. ( Al-Hadith )

Keterangan Hadith :

Apabila dikatakan bahawa kematian orang yang tidak berperang (berjuang di jalan Allah) adalah ‘mati jahiliah’ dan ‘mati seorang munafiq’ maka ianya bermaksud orang yang mati itu tidak diiktiraf keIslamannya. Pendek kata, dia bukan seorang Muslim di sisi Allah SWT.

Apa kaitannya dengan Jamaah Islam?

Berperang adalah urusan berkumpulan, sama ada bersama pasukan tentera yang dibentuk oleh negara Islam atau bersama pasukan yang ditubuhkan oleh umat Islam untuk berdepan dengan kezaliman dalam negara yang bukan negara Islam.

Peperangan tidak boleh berlaku dengan tindakan seorang diri. Ia adalah tindakan berkumpulan iaitu secara jama’ie. Dengan kata lain, peperangan adalah urusan Jamaah Islam yang bangkit berdepan dengan kezaliman musuh-musuh Allah SWT.

Orang yang berperang di jalan Allah ialah orang yang menyertai Jamaah Islam. Sebaliknya, orang yang enggan menyertai Jamaah Islam adalah orang yang enggan berperang di jalan Allah. Golongan inilah yang mati dalam keadaan jahiliah dan munafiq.

Apa kaitannya dengan PAS?

Seperti yang telah dinyatakan di sepanjang bab ini, PAS adalah Jamaah yang menepati ciri-ciri Jamaah Islam sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran dan Hadith.

PAS melaksanakan kerja-kerja amar makruf nahi mungkar dan berdepan dengan golongan yang mengingkari serta memusuhi pelaksanaan Islam yang syumul.

Oleh itu, PAS berada di atas landasan ‘berperang’ ( الغزو ) di jalan Allah SWT, yang juga bermaksud ‘berjuang di jalan Allah’ seperti yang dituntut oleh Hadith ini.

Maka sepatutnya kita bertambah yakin bahawa kita wajib menyertai PAS supaya dapat berada di atas landasan ‘berperang’ di jalan Allah, lalu dengan itu terhindarlah kita daripada mati jahiliah dan mati munafiq. Dengan perkataan lain, kita dapat berada di atas landasan yang menuju ke arah mati sebagai seorang muslim.

Seterusnya di dalam surah At-Taubah, Allah memerintahkan hambanya supaya ‘berangkat’ melaksanakan tugasan pada jalanNya. Ia adalah tugas besar yang menuntut pengorbanan harta dan nyawa. Sekiranya kita meneliti ayat-ayat ini, semakin jelas kelihatan penekanan Allah tentang kewajiban menyertai Jamaah Islam.

Bersama dengan perintah itu, Allah SWT turut memberikan ancaman kepada hamba-hambanya yang enggan menunaikan perintah ‘berangkat’ ke jalanNya itu. Golongan yang ‘enggan berangkat’ itu diancam dengan azab siksa yang bersangatan pedihnya.

Dalil 15 :

يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحيا ة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الاخرة الا قليل. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيأ والله على كل شيء قدير

“Wahai orang-orang yang beriman! mengapa kamu, apabila dikatakan kepadamu : "Berangkatlah kamu berjuang di jalan Allah", kamu merasa keberatan (dan lebih suka tinggal menikmati kesenangan) di tempat (masing-masing)? Adakah kamu lebih suka kehidupan dunia ini berbanding kehidupan akhirat? (Kesukaan kamu itu salah, kerana) kenikmatan hidup di dunia ini hanya sedikit jua berbanding (kesenangan hidup) di akhirat kelak. ◊ Jika kamu tidak berangkat (untuk berjuang di jalan Allah - membela agamanya), Allah akan menyeksa kamu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dan Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikitpun kepadaNya, dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”
( At-Taubah : ayat 38-39 )


Dalil 16:

.انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون

“Berangkatlah kamu (untuk berjihad pada jalan Allah), sama ada dalam keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dalam keadaan berat (disebabkan pelbagai tanggungjawab); dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela Islam). Yang demikian amatlah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.”
( At-Taubah : ayat 41 )

Kita juga patut bimbang kehilangan status ‘iman’ dan bimbang terjerumus ke dalam golongan ‘fasiq’ akibat keengganan menyertai amal Islami bersama Jamaah Islam. Ayat-ayat berikut amat menggentarkan hati;

Dalil 17:

لا يستأذنك الذين يوء منون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا بأموالهم وأمفسهم والله عليم بالمتقين. انما يستأذنك الذين لا يوءمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون

“Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak turut) berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka, dan (ingatlah) Allah Maha mengetahui siapakah sebenarnya yang benar-benar bertaqwa. ◊ Sesungguhnya yang akan meminta izin daripadamu (wahai Muhammad) – (untuk tidak turut serta berjuang di jalan Allah) hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hati mereka (sangat) ragu-ragu, oleh itu mereka sentiasa bingung teragak-agak dalam keraguan itu.”
( At-Taubah : ayat 44-45 )

Keterangan ayat :

Allah menegaskan bahawa orang yang beriman tidak mungkin meminta pelepasan daripada tanggungjawab jihad yang menuntut pengorbanan harta dan nyawa ( باموالهم وانفسهم ). Penunaian tanggungjawab itulah yang mengangkat darjatnya ke tahap ‘muttaqin’ (orang bertaqwa).

Seterusnya Allah menjelaskan hakikat manusia yang meminta pelepasan atau mengelak daripada turut serta dalam tugasan jihad. Hakikatnya ialah mereka itu ‘tidak beriman’.

Hakikatnya mereka tidak percaya tentang Allah dan tidak percaya tentang Akhirat - (لا يوءمنون باالله واليوم الاخر ).

Sebenarnya hati mereka ragu-ragu tentang Allah dan lain-lain binaan iman -

( ارتابت قلوبهم ).

Keraguan itulah yang menyebabkan mereka bingung dan teragak-agak untuk menyertai jihad dengan sepenuh komitmen - ( فهم فى ريبهم يترددون ).

Dalil 18 :

قل ان كان أبأوكم وأبنأوكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال ن اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين

“Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, - (jika semuanya itu) menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad di jalanNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada golongan yang fasik (derhaka).” ( At-Taubah : ayat 24 )

Keterangan ayat :

Allah memberi amaran kepada manusia supaya tidak silap menyusun keutamaan tumpuan dalam hidup. Orang yang beriman wajib meletakkan urusan Allah, urusan Rasul dan urusan jihad mengatasi semua urusan kehidupan yang lain, termasuk urusan-urusan yang biasanya menjadi fokus manusia, iaitu;

1. Urusan keluarga.
2. Urusan harta dan perniagaan.
3. Urusan kualiti keselesaan kediaman.
Sekiranya manusia lebih mengutamakan mana-mana urusan ini berbanding tumpuan kepada Allah, Rasul dan jihad – maka layaklah mereka menerima hukuman daripada Allah SWT. Ancaman Allah tentang hukuman ini amat menakutkan, iaitu “tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya)” - ( فتربصوا حتى يائتي الله بامره ). Manusia yang salah fokus ini disifatkan oleh Allah sebagai golongan yang fasiq ( القوم الفاسقين ).

Berdasarkan semua dalil dan hujah ini, maka kita patut insaf bahawa wajib atas diri kita supaya menyertai PAS dan memberikan sepenuh komitmen kepada kerja-kerja Jamaah Islam ini, dalam perjuangan menegakkan Kalimah Allah di negara ini dan seluruh dunia. Insafi wahyu Allah ini;

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا

“Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata; dan janganlah kamu memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana mahukan kesenangan hidup di dunia; dan janganlah kamu mematuhi orang yang Kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran Kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah-lakunya pula adalah melampaui kebenaran.” ( Al-Kahfi : ayat 28 )

BIAR OMBAK DAN BADAI MELANDA TETAP ISTIQAMAH MENERUSKAN PERJALANAN
Oleh: MUHAMMAD NUR ALI BIN OMAR

Tulisan ini dibuat ketika saya berada di lautan. Sejak berkurun lamanya, teknologi perkapalan menjadi aspek yang penting kepada negara. Sejarah teknologi ini bermula sejak zaman para anbiya' iaitu ketika Allah mengarahkan nabi Allah Nuh A.S untuk berbuat bahtera seperti dirakam dalam Al-Quran:

وصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخطبنى فى الذين ظلموٱ..انهم مغرقون{سورة هود:٣٧}

Mafhumnya: Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami dan janganlah kamu berbicara dengan Aku tentang orang yang zalim itu; sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan.

Setelah nabi Allah Nuh A.S menyiapkan teknologi perkapalan ini lalu Allah memerintahkan kepada baginda untuk memuatkan beberapa jenis binatang secara berpasangan dan muatkan orang2 beriman lalu pelayaran bermula sehingga bahtera itu mendapat clearance dari Allah untuk sandar di atas Bukit Judy seperti dirakam dalam ayat yang seterusnya dalam Surah Hud. Sejak dari itu,teknologi perkapalan berkembang sehinggalah pada zaman Saidina Umar R.A dan Saidina Usman R.A diwujudkan batalion armada laut bagi melaksanakan misi Futuhah Islamiyah. Teknologi ini bukan saja digunapakai oleh para sahabat malah ia terus berkembang sehingga pada zaman kerajaan Islam Turki Uthmaniyah.

Pada tahun 1453M, Sultan Muhammad Al-Fateh dalam melaksanakan misi sebaik2 panglima dan sebaik2 tentera seperti dirakam oleh Hadis Nabi S.A.W:

لتفتحن القسطنطنية فلنعم الامير أ ميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش او كما قال..{رواه امام احمد}

Mafhumnya: Terlaksananya misi menakluk Kota Konstantinopel ini adalah dengan sebaik2 panglima pada ketika itu, dan tentera pada waktu itu adalah sebaik2 tentera.

menggunakan jentera perkapalan ini sehinggakan Sultan Muhammad Al-Fateh mengarahkan para tenteranya untuk melakukan Mission Impossible ketika memindahkan kapal perang melalui sebuah bukit menggunakan jalan darat. Begitu juga ketika peperangan Kerajaan Islam Melaka dalam menghadapi Portugis, Kerajaaan Turki Uthmaniyah menghantar armada tentera laut melalui jalan laut bagi menghadapi musuh di Melaka.

Teknologi perkapalan ini berkembang di Malaysia apabila tertubuhnya beberapa akademi pelayaran seperti Akademi Laut Malaysia dan Politeknik Ungku Omar yang mengkaderkan deck officer, marine engineer,deck dan engine rating sehinggakan kerajaan Malaysia menubuhkan syarikat Malaysian International Shipping Company (MISC). Akademi2 pelayaran dan syarikat2 perkapalan muncul bagai cendawan tumbuh selepas hujan ketika ekonomi import eksport memperoleh keuntungan yang lumayan bagi menambah pendapatan kerajaan Malaysia. Pada hari ini, ekonomi Malaysia merudum, harga minyak di pasaran kurang menyebabkan syarikat offshore terpaksa struggle dan syarikat tanker wajib survive dalam menghadapi kegawatan ekonomi.

Apa yang menjadi persoalan dikalangan orang awam didarat apabila melihat berita dikaca2 TV atau media sosial berkaitan teknologi perkapalan ini adalah isu hijacking. Tanker khususnya products tanker seperti Ocean Tanker, Orkim Harmoni dan baru2 ini Vier Harmoni kebanyakan dibawa lari, disamun, dirompak dan pelbagai lagi. Sebagai pelaut, saya mengikuti berita2 ini secara dekat sehinggalah apa yang boleh saya sampaikan disini disebabkan beberapa faktor, antaranya kes hak dan batil, kes tertangguh gaji dan kes lanun.

Seperti kita sedia maklum hadis daripada
Ibnu Majah:

أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه {رواه ابن ماجه}

Mafhumnya: Berikan kepada pekerja upahnya sebelum peluhnya kering.

Hadis ini memberikan gambaran bahawa Islam menggesa mana2 majikan untuk tidak melengahkan pembayaran gaji apatah lagi menangguhkan gaji sehingga berbulan2 dan tidak membayarnya. Seringkali terjadi, Malaysia shipping company menangguhkan gaji crew kapal sehingga berbulan2 dan ada antaranya tidak dibayar walaupun perkara ini telah di laporkan kepada Jabatan Laut Malaysia yakni sebuah institusi kerajaan Malaysia dalam mengawal selia perjalanan operasi perkapalan di Malaysia. Kes tangguhnya gaji ini menyebabkan crew kapal yang berani untuk terus membawa lari kapal sehinggakan ada yang menjual kapal itu tanpa kebenaran ownernya.

Kes hijacking lanun juga tidak boleh dipandang sepi. Kes ini muncul apabila mereka inginkan duit dengan cara yang mudah dan berjuang untuk survival hidup di dunia tanpa mengira apa cara sekalipun seperti dirakam dalam filem Captain Philips dan pelbagai lagi. Kes ini syarikat perkapalan telah sedia maklum dan beberapa SOP telah diambil untuk membanteras kejadian seperti ini.

Didalam Al-Quran menyebut:

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعم والحرث؛ذلك متع الحيوة الدنيا؛ والله عنده حسن المأب {سورة ال عمران؛١٤}

Mafhumnya: Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa2 yang diingini iaitu wanita2, anak2, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang2 ternakan, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.

Fitrah manusia suka kepada kekayaan dan material. Ia tidak disalah untuk mengumpulnya bahkan diwajibkan zakat keatasnya namun cara untuk mencapai matlamat tersebut wajar diberi perhatian sama ada mengikut lunas syariat atau jalan kebatilan. Oleh itu, Islam menggesa agar perkara2 yang boleh membawa kepada perkara haram ditutup dengan segera menggunakan kaedah سد زرائع. Contoh yang boleh diberikan disini ialah apabila majikan lambat membayar gaji crew kapal selama berbulan, crew akan mengambil jalan untuk laporkan ke Jabatan Laut dan sekaligus yang tidak sabar untuk jual kargo yang dibawa seperti Jet A1, Diesel Oil dan pelbagai lagi. Majikan wajib mencari jalan walaubagaimanapun sama ada jual kapal atau etc untuk menutup pintu2 ke arah perkara haram tersebut.

Oleh itu,saya menyokong penuh gagasan Kerajaan Teknokrat yang dilontarkan oleh Tuan Guru Syeikh Abdul Hadi Awang. Gagasan pemikiran Tuan Guru ini apabila dilihat dari kaca mata pelbagai aspek sama ada perundangan, ekonomi, kejuruteraan, perubatan, kesenian, IT dan teknologi, dan pelbagai lagi menyebabkan portfolio kementerian tersebut ditadbir urus dengan baik tanpa berlaku penyelewengan. Firman Allah di dalam Al-Quran :

ان الله يأ مركم أن توءدوٱ آلأمنت الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموٱ بالعدل.... {سورة النساء؛ ٥٨}

Mafhumnya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu berhukum dengan adil...

Ayat ini menjelaskan bahawa yang benar2 ahli didalam bidang tersebut digesa kepadanya untuk diberikan amanah. Apabila ahli2 teknokrat mentadbir,mereka telah melalui fasa pengalaman yang cukup luas didalam bidang tersebut menyebabkan anak buah, pekerja dibawahnya tidak akan dizalimi. Saya optimis idea dari Tuan Guru ini bakal menjadi kenyataan apabila PAS sebagai sebuah gerakan islam di Malaysia dapat mengumpulkan seramai mungkin tenaga2 pakar yang ahli didalam bidang masing2 supaya yang mentadbir Malaysia kelak akan berhukum dengan berlandaskan Islam. Firman Allah di dalam Al-Quran :

وعد الله الذين ءامنوٱ منكم وعملوٱ الصلحت ليستخلفنهم فى الأرض كما ٱستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ٱرتض لهم.....{سورة النور؛ ٥٥}

Mafhumnya: Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan dikalangan kamu, bahawa Dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang sebelum mereka berkuasa dan sesungguhnya Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia redhai...

InsyaAllah, suatu hari nanti dunia akan mengikut pemerintahan acuan Islam. Segala penyelewengan, kerja jahat, kezaliman, penipuan akan dilenyapkan dari muka bumi dengan keizinanNYA.

Moga kita masih diberi kekuatan untuk terus istiqamah!!!!

Seeru a'la barakatillah.

Penulis merupakan ahli gerakan islam PAS sejak dari kampus dan bekerja sebagai marine engineer di sebuah product tanker milik syarikat SEMUA SHIPPING.

Jumaat, 2 September 2016

KULIAH JUMAAT 30 ZULKAEDAH 1437 / 02 SEPTEMBER 2016 - Orang yang Dikasihi Allah


Sungguh indah dan nyaman perasaan apabila mendapat kasih sayang daripada Tuhan yang sentiasa menyediakan segala keperluan kita, meluaskan keampunan dan rahmat-Nya kepada kita. Kemuncak daripada perjalanan kehambaan ini adalah apabila dijemput untuk menziarahi Allah di syurga kelak. Digambarkan oleh 'ulama; apabila mendapat jemputan tersebut, hati terasa begitu berdebar bagaikan hendak tercabut jantung.

Assalaa mu'alaikum w.b.t.,

Kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Setiap hari dikurniakan kepada kita dengan segala keperluan.

Mustahil bagi Allah, untuk membiarkan hamba-Nya yang beriman tanpa ada perhatian yang sewajarnya.

Benarlah, Allah itu bersifat الرؤوف (Ar-Ro uf) Yang Melimpahkan Rahmat / Amat Belas Kasihan terhadap makhluk-Nya.

Apa yang dapat difahami daripada nasihat Imam Al-Ghazali rhohimahullah ta'ala:

Apabila bangun tidur, jika boleh pada setiap hari, tanya kepada diri: "Kenapa ALLAH hidupkan aku pada hari ini?"
Jawapan yang dicadangkan Imam Al-Ghazali: Kerana dosaku banyak. ALLAH izinkan aku untuk bertaubat.
Ya, sungguh menusuk ke dalam hati nasihat Imam Ghazali kepada kita. Hati tersentuh, mengenangkan pintu taubat dan kasih sayang ALLAH yang sentiasa terbuka kepada kita selaku hamba-Nya.

Cuma kita sendiri, sedar atau tidak. Kadang-kadang terlupa, kadang-kadang ingat semula.

Insya ALLAH, selepas ini kita berusaha untuk lebih menghargai segala kesempatan yang disediakan-Nya.

Mesti rebut. Peluang ini disediakan oleh Raja kepada segala raja. Raja yang milik-Nya segala apa yang ada di bumi dan di langit. Pastinya peluang ini adalah terbaik dibandingkan peluang yang ditawarkan makhluk yang lain.

Pada pertemuan kali ini, dimuatkan satu hadits yang membicarakan orang yang dikasihi ALLAH. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman tentangnya dan dimasukkan dalam golongan ini.

Ertinya:

Daripada Anas bin Malik r.a. , Nabi s.a.w. bersabda:

"Sesungguhnya Allah mempunyai 'ahli' daripada kalangan manusia. Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah! Siapakah mereka itu? Baginda bersabda: "Merekalah ahli al-Quran iaitu 'ahli' Allah dan golongan pilihan-Nya."
(Riwayat Ibnu Majah)

Keterangan hadits daripada Syarah Sunan Ibnu Majah:

"Ahli al-Quran" ialah golongan yang menghafal al-Quran, banyak membaca al-Quran dan beramal dengannya.

"Ahli ALLAH" ialah para wali ALLAH dan golongan yang mendapat pilihan yang istimewa daripada ALLAH.

Salah satu petunjuk bagi seseorang itu dikasihi ALLAH adalah dengan usahanya untuk mendampingi Al-Quran serta beramal dengannya.

Apa kata kita cuba mulakan usaha ini, dengan kuantiti yang kecil, sesuai dengan kemampuan kita? Lama-kelamaan bertambah dengan kesuaian yang ada.

Moga ALLAH mudahkan segala urusan kita, serta dijadikan amalan itu pula amalan yang diterima dan terlaksana dengan rasa keenakan serta berterusan.

Doa kita bersama: Segala puji milik Tuhan Yang Maha Agung Pemilik Seluruh Alam ini, selawat dan salam atas Rasul Junjungan, Nabi Muhammad s.a.w., ahli keluarga dan para sahabat baginda. Ya Allah ajarkan kepada kami 'ilmu yang bermanfaat, dan berikan manfaat kepada kami daripada 'ilmu yang Kau ajarkan. Ya ALLAH, jadikanlah kami, ibu bapa dan keluarga kami serta umat Nabi Muhammad s.a.w. yang lain hamba-Mu yang istiqamah dan ikhlas mentaati-Mu. Jadikanlah akhir hayat kami dalam husnul khotimah dan melafazkan kalimah tauhid.

Rabu, 24 Ogos 2016

UCAPAN PENANGGUHAN KONGRES RAKYAT TERENGGANU
YB Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang -
Terengganu Equestrian Resort, Kuala Terengganu.

Rabu, 17 Ogos 2016

Turki - Permata yang Sedang Berkilau


Catatan Khas: Turki, Permata yang Sedang Berkilau

1. Alhamdulillah, semalam telah berlangsungnya program ceramah perdana yang bertajuk Senario Politik Asia Tengah Pasca Cubaan Rampasan Kuasa Turki yang disampaikan oleh Presiden PAS, YB Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Apabila diberikan tugasan sebagai Program Coordinator, misi utama yang perlu saya laksanakan ialah memastikan majlis berjalan dengan lancar daripada awal sehinggalah ia melabuhkan tirai dengan jayanya.

2. Pada asalnya, pihak kami telah pun menyediakan meja kuliah dan kerusi agar Tuan Guru dapat berucap sambil duduk sahaja memandangkan beliau kurang sihat dan keletihan pulang dari Turki masih belum hilang dek kerana kepadatan jadual tugasan. Namun, beliau sendiri pula yang meminta untuk berucap sambil berdiri seperti biasa. Beliau berucap selama 1 jam 15 minit di pentas Dataran KUIZM, Taman Melewar.

3. Bagi sesiapa yang hadir di situ mahupun mendengar melalui Radio Hijau FM ataupun menonton melalui FB live pasti akan terpukau dengan syarahan yang Tuan Guru Presiden sampaikan. Bagaikan berada dalam kuliah subjek Tamadun Islam di universiti, pada lewat malam kita dihidangkan dengan sejarah, pengalaman dan fakta yang agak berat untuk kita hadam. Sempat juga saya buat catatan ringkas, tetapi mana mungkin selembar kertas cukup untuk saya catatkan kesemua isi penting syarahan tersebut yang jauh lebih bernilai daripada Fitnah RM 90 Juta.

**Nota:
Diperingatkan agar para pembaca menarik nafas yang panjang dan keadaan yang tenang untuk membaca catatan di bawah ini yang panjangnya sebanyak 3100 patah perkataan.

4. Tuan Guru memulakan ucapan dengan membaca Al Quran, ayat 10-13 Surah As Sof, ayat ini berkisar mengenai kepentingan dan kelebihan memperjuangkan agama Allah. Ayat ini ayat yang sama dibacakan oleh Qari ketika Himpunan Raksasa yang dihadiri 5 Juta orang di Turki baru-baru ini. Suasana yang tidak pernah berlaku pada zaman pemerintahan Kamal Attarturk dahulu.

5. Tuan Guru memetik kata-kata Saidina Umar Al Khattab bahawa kita adalah ummat yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan Islam, sekiranya kita meninggalkan Islam (mencari cara lain untuk menang) Allah akan hukum kita menjadi umat yang hina. Bangsa Turki adalah salah satu kaum yang dipilih untuk menegakkan Islam. Islam yang bagaimana.? Islam yang sempurna sepertimana dalam Al Quran ayat 3 Surah Al Maidah yang diturunkan di Padang Arafah ketika Hajjatul Wada'.
Beratnya ayat ini diturunkan sehinggakan unta yang ditunggang oleh Rasulullah S.A.W ketika itu terduduk.

6. Generasi para Sahabat ditarbiah mengikut Islam acuan Allah ini yang diturunkan di bumi yang kosong tidak ada hasil, telah berjaya menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Hanya dalam masa 80 tahun ia sampai ke perbatasan negeri China, melalui Asia Tengah, menguasai Utara Afrika, menyeberangi ke Eropah, menguasai Andalusia-Sepanyol. Mereka berjaya membina tamadun Islam dengan petunjuk hidayah Allah, mengumpulkan ilmu-ilmu dunia yang digabungkan dengan ilmu wahyu. Tamadun Barat hanyalah ciplak dan serpihan sahaja daripada Tamadun Islam kerana ia meninggalkan aspek hidayah Allah sehingga menyebabkan berlakunya kemusnahan yang kita saksikan sendiri.

7. Apabila kaum Arab meninggalkan Islam, Allah gantikan kaum lain bersilih-ganti yang memimpin Islam. Di antaranya ialah kaum Turki yang berasal dari Asia Tengah, bangsa ini bertempat dari Anadol sehingga Siberia dan perbatasan China. Mereka diislamkan sepenuhnya pada zaman Kerajaan Abbasiyyah, dididik oleh para ulamak Asia Tengah seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan para ilmuan Islam yang lain.

8. Dalam suatu peristiwa, Baghdad jatuh ke tangan kaum Tartar yang terkenal dengan ganas, dipimpin oleh Genghis Khan disambung oleh Hulagu Khan yang telah menakluk China,dan India. Allah memunculkan Kerajaan Mamalik di Mesir yang dipimpin oleh Sultan Zahir Baybars berketurunan Turki yang memimpin bala tentera Islam yang setia. Sultan Zahir dengan panduan Ulamak seperti Imam Nawawi dan Imam Izzuddin Abdus Salam, yang juga merupakan tokoh Mazhab As-Syafie yang terkenal. Mereka menanamkan semangat Islam, memperbetulkan kerajaan yang rasuah dan yang suka bermewah itu diubah untuk berhadapan dengan Tentera Tartar.

9. Dikisahkan Sultan Zahir Baybars meminta fatwa ulamak supaya dipungut cukai yang sebanyak-banyaknya daripada rakyat untuk sumbangan jihad menentang kemaraan Tartar. Kebanyakan ulamak mengatakan dibolehkan kerana negara dalam keadaan darurat kecuali Imam Nawawi dan Imam Izzuddin Abdus Salam. Imam Izzuddin ini diberikan gelaran Sultonul Ulama’, bukannya Ulama’ ul Sulton,ini ada bezanya seperti Islam Hadhari berbeza dengan Hadhoroh Islam. Syeikh Imam Izzuddin ini ada mengarang kitab khusus berkenaan Maqasid Syariah, sesiapa yang nak belajar bab ini kena baca kitab ini, jangan ambil tengah jalan. Beliau digelar Sultonul Ulama’ kerana di dalam satu majlis yang dihadiri Sultan, beliau berkata adalah haram bagi Tuanku mengambil cukai daripada rakyat selagi Tuanku tidak membelanjakan dahulu kemewahan yang ada di dalam istana ini termasuk diri Tuanku sendiri yang pernah menjadi hamba tawanan Kerajaan Abbasiyyah, Tuanku kena jual diri dahulu,sekiranya masih tidak cukup,barulah dikutip cukai daripada rakyat. Para ulamak lain yang turut hadir bagaikan sudah mahu mengangkat kain jubbah mereka kerana takut percikan darah sekiranya kepala Syeikh Imam Izzuddin dipancung, rupanya beliau tidak dipancung. Nasihat beliau telah diterima dan dilaksana oleh Sultan.

10. Berlakulah peristiwa Ain Jalut, pada 25 Ramadhan 658 Hijrah bersamaan 3 September 1260. Tentera Sultan Zahir dan Qutuz Mesir telah berjaya mengalahkan Tentera Tartar. Ini jasa kaum Turki. Mengikut pandangan Ibnu Khaldun dalam Kitabnya Al Muqaddimah, bahawa secara tabiinya bangsa yang dijajah akan terpengaruh dengan penjajah yang berkuasa dan kuat. Tetapi, ketika Tartar memerintah dengan undang-undang yang mencampurkan Islam, Yahudi, Kristian dan akal fikiran, para ulamak menolak undang-undang sebegini. Rakyat memilih untuk bersama para ulamak. Selepas Tartar dikalahkan, mereka pula yang memeluk Islam. Syeikh Hassan An Nadawi menyebut, hanya dalam sejarah Islam berlakunya keadaan penjajah memeluk agama rakyat yang dijajah. Kerajaan ini lah juga yang berjaya membina tamadun tersendiri ketika menjadi Kerajaan Mogul di India.

11. Kerajaan yang dipimpin oleh Tartar yang memeluk Islam ini ditadbir bukannya mengikut Islam yang sebenar, mereka membunuh rakyat yang tidak mahu memeluk Islam. Lalu, mereka ditundukkan oleh Kerajaan Saljuk yang berpusat di Konya, Turki. Berkebetulan Kesatuan Ulamak Islam Sedunia memilih Bandar Konya yang bersejarah itu sebagai tempat untuk persidangan 2016, keputusan itu dibuat sebelum berlakunya peristiwa rampasan kuasa yang gagal. Kerajaan Saljuk ini tidak dapat bertahan lama, ia diganti dengan Kerajaan Uthmaniyyah yang ditubuhkan oleh Uthman Razi Urtugul pada 1299. Kerajaan Uthmaniyyah ini memimpin Islam daripada Tahun 1299 sehingga 1924. Ada rekod yang mengatakan ia telah berakhir pada 1923 apabila berlakunya Perjanjian Lausanne di Switzerland yang melibatkan British, Perancis, Itali, Rusia dan Jepun yang membatalkan Kerajaan Turki Uthmaniyyah. Turki memimpin Islam selama 6 abad iaitu 600 tahun, Islam masuk ke Eropah sehingga ke Bulgaria, Yugoslavia, dan sekitarnya. Dahulunya, Kerajaan Melaka berbaiah kepada Kerajaan Turki Uthmaniyyah dan begitu juga dengan Kerajaan Acheh yang menguasai rantau alam Melayu ini berbaiah yang sama.

12. Berlakunya kejatuhan Kerajaan Turki Uthmaniyyah kerana orang Islam tidak lagi berpegang kepada Islam. Kerajaan itu menguasai Laut Mediterranean, Laut Hitam, sebahagian Laut Arab dan Utara Lautan Hindi, menyebabkan berlakunya pengembaraan Vasco Da Gama dan Marco Polo. Beliau belajar mengenai ini, rupanya pengembara ini merancang untuk mengepung dunia Islam. Itulah berlakunya kejatuhan Kerajaan Melaka pada 1511 selepas Kerajaan Islam Sepanyol pada 1492. Seorang ilmuan Filipina mendedahkan kejatuhan Kerajaan Melaka dirayakan di Vatican City. Kemudian, berlakunya serangan pemikiran melalui penanaman semangat kebangsaan nasionalisme, yang diambil kesempatan daripada kelemahan kerajaan Turki Uthmaniyyah yang ratusan tahun memerintah. Negara-negara Arab mula bangkit menentang kerajaan Turki Uthmaniyyah dengan kaedah menyokong kuasa penjajah seperti Inggeris dan Perancis.

13. Selepas tumbangnya Kerajaan Turki Uthmaniyyah , berlaku pula Perjanjian Sykes-Picot yang melibatkan Inggeris, Perancis dan Rusia yang membahagikan negeri-negeri yang berada di bawah penguasaan Khilafah sebelum ini. Mereka melagakan umat Islam melalui perbezaan kaum dan mazhab. Apabila Iran dikuasai Syiah, Yaman dikuasai oleh Mazhab Zaidiyyah, Oman dikuasai oleh Mazhab Ibadi-Khawarij, disemangatkan untuk menentang Kerajaan Turki Uthmaniyyah yang bermazhab Sunni. Di Semenanjung Arab yang dikuasai oleh golongan Wahabbi yang menentang Mazhab As Syairah dan Maturidiah, dan Kaum Arab menentang Turki di atas nama kebangsaan Arab. Mereka menyokong kuasa Barat kerana syok dengan janji untuk dinaikkan sebagai khalifah yang baru. Secara rasminya, pada tahun 1924 jatuhlah Kerajaan Turki Uthmaniyyah.

14. Cuba cek di internet, bila hari kebangsaan bagi negara Arab.? Kita di Malaysia, menyambut Hari Kebangsaan pada hari British keluar sedangkan Negara Arab menyambut menyambut Hari Kebangsaan pada hari Uthmaniyyah keluar. Walaupun diusahakan oleh Syeikh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al Afghani yang mencadangkan projek perpaduan ummat Islam, dan projek mega rel landasan keretapi dari Turki melalui Mekah, Madinah sehingga ke India. Ini bagi membolehkan orang Islam di Asia Tenggara pergi Haji naik keretapi berjumpa orang Islam di tempat lain dan mengeratkan perpaduan sesama ummat Islam. Projek fasa pertama dari Turki, Syiria ke Madinah yang masih ada kesan sejarah rel keretapi itu sekarang yang mana projek ini dibiayai oleh wakaf ummat Islam. Namun, ia diletupkan oleh Revolusi Arab di atas semangat kebangsaan dengan nasihat Lawrence of Arabia.

15. Kerajaan sekular di Turki bermula selepas tumbangnya Kerajaan Uthmaniyyah. Sekularisme ini diteguhkan melalui Perlembagaan Turki dengan kawalan negara Barat, dan gerakan Zionis dan Freemason. Ketika Tuan Guru belajar di Madinah pada tahun 1969, beliau membaca satu buku dalam yang bertajuk “Asraul Masuniyyah” dalam Bahasa Arab yang dikarang oleh Jeneral Javad Rafaat Aatalkhan. Jeneral Tentera Turki ini pernah menangkap ejen-ejen Yahudi yang dibawa oleh British ke Israel yang mendedahkan gerakan Freemason di samping Zionis untuk menakluk dunia setelah jatuhnya Kerajaan Uthmaniyyah. Oleh kerana Turki ini bangsa yang kuat mempertahankan Islam maka Islam dihalang begitu kuat di Turki berbanding tempat –tempat lain.

16. Sekiranya kemenangan Islam di Indonesia pada tahun 1955 yang dipimpin oleh Parti Masyumi,gabungan Nahdatul Ulamak dan Muhammadiyyah serta kumpulan lain, ia hanya mampu bertahan selama 1 tahun lalu dijatuhkan. Begitulah juga dengan kemenangan Front Islamic Salvation (FIS) di Algeria pada tahun 1991 dan sama juga dengan kemenangan Ikhwanul Muslimin pada tahun 2012 baru-baru ini. Di Turki, Perlembagaannya menyebut Sekularisme sebagai akidah mereka, Tentera sebagai pengawal Sekularisme melalui perlembagaan tidak bertulis. Mana-mana pemerintahan yang cuba mengembalikan pemerintahan Islam, Tentera wajib mengambilalih kuasa tersebut dengan sokongan kuasa Barat.

17. Walaupun demikian, mereka tidak dapat memadamkan cahaya-cahaya Islam.Pada tahun 1956, Adnan Manderes yang memimpin Parti Demokrat menang pilihan raya dan menjadi Perdana Menteri Turki. Beliau berusaha mengembalikan Islam di Turki, dengan hanya menubuhkan kembali Sekolah Imam Khotib (Sekolah Agama) untuk melatih imam dan bilal. Presiden Erdogan pernah bersekolah di sini. PM Adnan Manderes juga membuka peluang kepada rakyat Turki menunaikan Haji, memajukan bidang pertanian sehingga berjaya mengeksport hasilnya ke pasaran Eropah. Hanya dengan usaha ini tanpa menyentuh pun aspek sekular dalam perlembagaan, Tentera Turki menggulingkan PM Adnan Manderes dengan menangkapnya bersama 3 Menteri yang lain dijatuhkan hukuman gantung sampai mati.

18. Pada tahun 1970 an muncul pula Profesor Najmudin Erbakan, seorang jurutera terkenal di Jerman yang mencipta jentera berat termasuk yang menggunakan diesel.Jentera yang dibanggakan oleh Jerman itu dicipta oleh jurutera Islam. Beliau pulang ke Turki, membuka fakulti kejuruteraan yang melahirkan ribuan jurutera baru. Beliau masuk politik dengan menubuhkan parti yang hanya bertahan selama 4 bulan sebelum diharamkan kerana beliau orang yang kuat berpegang kepada Islam. Lalu, beliau menubuhkan lagi parti baru kerana di sana mudah diluluskan tubuh parti. Parti ini bertahalluf siasi dengan parti Kamal Attartur dan mencapai kemenangan. Beliau dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri pada 1972, dan berjaya memajukan industri yang menghasilkan 30,000 jentera berat diesel setahun. Pada ketika itu berlaku juga rusuhan kaum di Cyprus di mana ummat Islam Turki di situ bergaduh dengan etnik Greece yang dihantar oleh British. Dengan pengaruh Erbakan, Tentera Turki datang menyelamatkan nyawa ummat Islam Turki di Cyprus.

19. Namun, tidak lama kemudian kerajaan tersebut digulingkan dengan Erbakan dipenjarakan dan dikenakan larangan berpolitik. Pada tahun 1980 an, beliau menubuhkan pula Parti Refah, dan seterusnya pada tahun 1998 menang pilihan raya hasil kerjasama dengan parti-parti lain. Erbakan dilantik menjadi Perdana Menteri Turki, yang mana beliau membina gabungan G 8 Negara umat Islam; Turki, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Nigeria dan Iran bagi menjana ekonomi dunia Islam. Lalu, kerajaan beliau digulingkan lagi oleh Tentera Turki dan dikenakan larangan berpolitik. Kemudian, tubuh pula Parti Saadat, namun Erdogan yang asalnya dari parti yang sama telah membawa pendekatan yang baru. Erdogan menubuhkan Parti Keadilan (AKP) yang berasaskan politik liberal.

20. Tuan Guru Presiden menceritakan pengalaman beliau yang pernah diminta menjadi pendamai ketika berlakunya krisis antara Erdogan dan gurunya, Erbakan. Hal ini kerana Tuan Guru Presiden mempunyai hubungan yang erat dengan Erbakan, beliau menasihati Erbakan untuk berbaik dan bersatu dengan Erdogan. Lalu,beliau dimarahi selama 6 jam oleh Erbakan dalam bahasa Turki dan dijawab dengan hujah melalui khidmat jurubahasa. Tuan Guru Presiden tidak mampu untuk menjawab apabila Erbakan mendedahkan perjanjian Erdogan dengan jeneral Tentera Turki untuk tidak melaksanakan Islam.

21. Siapa pula Fethullah Gulen.? Pemimpin yang menaja gerakan Sufi, politiknya liberal, Islam untuk Bangsa Turki sahaja, tegakkan Islam dengan nasionalisme Turki, perlu berbaik dengan Israel, Eropah, Yahudi dan Kristian supaya 3 agama ini bersatu. Oleh kerana Erdogan mengambil pendekatan yang liberal juga, maka Fethullah Gulen menyokongnya dan berjaya menang besar dalam pilihan raya. Erdogan mendedahkan kesemua PM Turki termasuk dirinya sendiri pernah masuk ke dalam gerakan Gulen kecuali Erbakan. Apabila Erdogan menggerakkan Kapal bantuan Marvi Marmara ke Gaza, Gulen tidak bersetuju kerana akan bermusuh dengan Israel. Gulen pergi ke Vatican City, melawat Israel, berjumpa dengan rabai Israel. Dia mempunyai dana yang begitu besar mencecah billion atau trillion. Dia menyumbang kepada Sekolah Missionary sebanyak 2 Billion. Di Malaysia ini pun ada rangkaian sekolah Tahfiz di bawah Gulen. Dengan pendekatan ini, kuasa Barat Eropah boleh menerima Gulen.

22. Hubungan Gulen dan Erdogan kian tegang apabila Turki gagal menjadi ahli European Union (EU). Antara syarat kemasukannya tidak boleh melaksanakan syariat Islam, kerajaan mestilah dipilih melalui demokrasi. Erdogan berkata demokrasi ini bukan sahaja untuk Kristian tetapi termasuk juga untuk Islam. Maka, berlakulah sebaran dakwah, masjid diimarahkan dan gerakan Islam tidak dihalang di Turki. Pemimpin gerakan Islam dari negara lain boleh bernaung dan mendapat suaka politik di Turki. Segala tuntutan EU telah ditunaikan tetapi tetap mereka menghalang Turki daripada menjadi ahli EU. Mereka tahu bahawa sekiranya Turki masuk EU akan menyebabkan pasaran Turki jauh lebih besar dari pasaran EU. Mereka bimbang dengan kebangkitan Islam melalui Turki.

23. Maka, berlakulah usaha merampas kuasa dengan mempengaruhi sebahagian Tentera Turki yang rapat dengan Gulen. Tuan Guru Presiden mendapat info daripada beberapa orang diplomat kedutaan bahawa Duta Amerika dan pegawai kanannya sudah 5 hari lebih awal keluar dari Turki sebelum berlakunya rampasan kuasa, wartawan CNN sudah datang 2 hari lebih awal untuk membuat liputan. Rancangan ini diatur di negara yang berhampiran dengan Jerman oleh kumpulan Zionis dan Freemason dengan kerjasama Intelligent Barat bagi menyekat kebangkitan Islam di Turki.

24. Sebelum itu, berlakunya provokasi iaitu Jet Turki menembak jatuh Jet Rusia, Turki diheret ke dalam kancah pertempuran di Syria, dan mereka mahu Turki terlibat dengan peperangan secara langsung tanpa keterlibatan mereka. Rupanya, ada ‘batu di sebalik udang’. Rusia memberikan maklumat intelligent nya kepada Turki berkenaan provokasi ini.

25. Antara tokoh penting yang berjaya menggagalkan rampasan kuasa ini ialah Presiden Erdogan, PM Binali Yildirim, dan Ketua Perisik Hakan Fidan. Hakan Fidan ini telah pun mengambil langkah awal beberapa tahun dulu dengan memutuskan hubungan dengan Intelligent Israel. Turki mendapat maklumat bahawa Israel menghantar ejennya ke Iran bagi menggagalkan program nuklear dan sistem pertahanan Iran. Turki berkerjasama dengan Iran dan hasilnya banyak ejen Israel berjaya ditangkap di Iran. Ini adalah perkara yang tersirat.

26. Pada perancangan awalnya, rampasan kuasa akan dilancarkan pada jam 4.00 pagi ketika orang lena tidur. Pihak Intelligent Presiden Erdogan sudah mendapat maklumat berkenaan rampasan kuasa ini. Ketua Perisik Hakan Fidan terus pergi ke Markaz Tentera bertanya kepada Panglima Soluhi Akar mendapat maklumat.? Panglima dan jeneral lain tidak tahu mengenai hal ini. Apabila pihak yang merancang tahu maklumat sudah bocor, mereka segerakan pelaksanaan awal 4 jam. Ini adalah pertolongan Allah. Rampasan tidak jadi berlaku pada saat orang tidur.

27. Panglima Tentera Darat segera memaklumkan kepada Presiden Erdogan agar meninggalkan hotel tempat percutiannya itu kerana pengkhianat sudah bergerak. Kesemua pesawat dan helicopter dilarang terbang melainkan pesawat Erdogan dan 4 jet yang ditugaskan untuk menyelamatkan Erdogan. Panglima Tentera Udara yang mengetuai rampasan kuasa telah mengarahkan jet dan pesawat yang dikuasainya turut terbang sehingga keluar pula arahan dari Panglima Tentera Darat dan PM agar kesemua jet dan pesawat ini ditembak. Berlakulah pertempuran di Ankara, Istanbul termasuklah serangan di Parlimen dan Markaz Tentera. Pasukan Komando dan Polis yang setia digerakkan. Ketua Perisik Hakan Fidan meminta Presiden Erdogan membuat ucapan menyeru rakyat keluar ke jalan raya beramai-ramai dan Hakan sendiri akan memimpin operasi dan dia sanggup mati. Stesen TV penting ditawan oleh pengkhianat, namun dalam masa 10 minit rakyat berjaya merampasnya kembali. Rakyat Turki keluar secara spontan, masjid diarahkan azan sehingga kesemua samada yang solat atau tak solat, yang bertudung atau yang tak bertudung, kesemuanya keluar menyekat kemaraan Tentera yang merampas kuasa.

28. Bekas Panglima Tentera U.S, Jeneral Wesley Clark mengatakan kegagalan rampasan kuasa ini kerana 4 sebab:
- gagal menangkap dan membunuh Presiden Erdogan
- media sosial tidak dapat dikawal
- tentera tidak mencukupi
- rakyat tidak bersama tentera
Parti pembangkang turut bersama mempertahankan Kerajaan Erdogan dengan mengerahkan penyokong mereka turun ke jalan raya kerana mereka sudah muak dengan rampasan kuasa tentera. Lori majlis bandaraya digunakan untuk menyekat kemaraan tentera. Tidak lama kemudian, serangan ini berjaya ditumpaskan dengan tertangkapnya perancang utama.

29. Kebanyakan negara hanya menunggu dan lihat siapa yang menang.? Apabila rampasan kuasa gagal, barulah mereka kononnya mendokong kerajaan demokrasi di Turki. Tuan Guru ketika ditemuramah oleh TV Turki ditanya apa harapan kita orang Islam.? Tuan Guru menjawab harapan kami untuk melihat Turki kembali memimpin kebangkitan dunia Islam. Kita perlu menerima hakikat bahawa negara Iran bermazhab Syiah yang telah bebas melalui revolusinya itu tidak dapat menguasai dunia umat Islam yang sebanyak 90% bermajoriti Sunni. Iran sudah mula buat pembaharuan dengan mengadakan solat Jumaat, solat tidak dijamakkan, tidak membina hubungan dengan Israel. Tuan Guru Presiden menegaskan sepertimana nasihat Almarhum Erbakan bahawa Turki dan Iran perlu kerjasama dengan negara yang bermusuh dengan kuasa-kuasa Barat. Kuasa Barat yang pernah mengisytiharkan Orde Baru Dunia hendak memimpin dunia seluruhnya dengan menjadikan Islam sebagai pencabar kepada mereka. Merekalah yang memburukkan Islam dengan menyebarkan fitnah Islam yang melampau dan ganas. Mereka mendesak agar para perampas kuasa ini tidak dibunuh sedangkan mereka juga yang membunuh jutaan nyawa umat Islam di Iraq, Afghanistan dan lain-lain.

30. Pengajaran yang paling baik ialah semangat Islam kembali di Turki. Tuan Guru memetik kata-kata seorang pemuda yang lumpuh kerana tercedera akibat pertempuran rampasan kuasa yang berucap di himpunan raksasa di Turki berkata, “Saya sanggup mati kerana hendak balik kepada Islam dan kami lebih rela ditanam di dalam tanah kerana mati yang mulia menegakkan Islam daripada hidup di atas bumi, hidup yang hina. Kita bukan hendak menggalakan kekerasan tetapi kita mahu mengajar kepada musuh jangan anggap orang Islam ini lemah. Cahaya agama Allah tidak akan dapat dipadamkan oleh sesiapa sahaja walau dengan apa jua cara sekalipun.

*Tamat juga akhirnya..
Nah, lihatlah lautan ilmu Tuan Guru Presiden PAS.
Beliau boleh bersyarah selama 1 jam berkenaan tajuk ini dengan hanya sesekali sahaja merujuk nota ringkas fakta penting. Beliau berjaya mengadunkan ilmu, kefahaman, dan pengalamannya dalam konteks realiti semasa. Sungguh, umat Islam di Malaysia patut merasa bertuah memiliki tokoh hebat ini yang kita harapkan akan memimpin kebangkitan Islam di Malaysia dan dunia amnya.

Catatan oleh,
Syed Ahmad Fadhli,
Pegawai Pusat Penyelidikan PAS,
9.40 p.m, Isnin, 15 Ogos 2016